Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie MIXX Awards 2018

Poniższy dokument określa zasady opracowania zgłoszenia Kampanii w poszczególnych kategoriach konkursowych. Ogólne wytyczne do zgłaszania Kampanii:

 • Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko Kampanie, które były emitowane na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 lipca 2018. W przypadku kampanii, prowadzonych wcześniej lub po wskazanym terminie, zasadnicza część Kampanii powinna być realizowana w okresie kwalifikacyjnym, a opis wraz z wynikami powinien odnosić się do tego okresu.
 • Zgłaszający powinien uzyskać wszelkie niezbędne zgody wszystkich osób uczestniczących w realizacji Kampanii na jej zgłoszenie do Konkursu, jak również zgodę podmiotu, który posiada prawa autorskie do Kampanii lub jej elementów, w tym również zgodę na wyemitowanie filmu ze zgłoszonej Kampanii w czasie Gali MIXX Awards, zgodę na publikację filmu po zakończeniu Konkursu na stronie mixx-awards.pl oraz zgodę na publikację  w Casebook’u.
 • Każda Kampania zgłoszona do Konkursu musi wykorzystywać przynajmniej jeden  z digitalowych kanałów komunikacji bądź być ich kombinacją.
 • Do Konkursu nie można zgłosić Kampanii, które w poprzednich edycjach MIXX Awards otrzymały już nominację lub nagrodę.
 • Przy przygotowywaniu zgłoszenia do danej kategorii prosimy o zastosowanie się do wskazówek opisanych poniżej.

 

Ogólne wytyczne do przygotowania opisu Kampanii:

Każdy opis Kampanii powinien być przygotowany pod kątem kategorii, w której jest zgłaszany.  W szczególności należy uwypuklić te elementy, które są ważne przy ocenie Kampanii w danej kategorii.

Ważnym wymogiem dotyczącym opisu Kampanii jest to, aby opis był konkretny i rzeczowy – sugerujemy ograniczenie w opisie liczby przymiotników na rzecz faktów oraz cyfr (opis nie powinien mieć charakteru notki PR). Dokument powinien dostarczyć Jurorom konkretne informacje umożliwiające ocenę realizacji wyznaczonych przez Klienta celów marketingowych i biznesowych.

Jury oceni zgłoszone Kampanie w czterech obszarach: strategii, wykonania i wykorzystania mediów, kreacji i efektywności.

 

Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym każda Kampania zgłoszona w Konkursie powinna zawierać następujące informacje:

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Kategoria – kategorię, w której jest zgłaszana Kampania należy wybrać z rozwijanego menu (wykaz kategorii z ich opisami znajduje się na końcu niniejszego dokumentu)

Prace zgłoszone w jednej kategorii, można zgłaszać ponownie w kolejnej kategorii. Kampanie zgłoszone w kategorii “Public service and non-profit” jako jedyne nie mogą ponownie być zgłoszone w innych kategoriach.

 • Nazwa – tytuł, który zostanie zarejestrowany jako nazwa Kampanii, będzie używany w przebiegu Konkursu (w całym procesie oceny, podczas wszystkich podsumowań oraz Gali i zostanie umieszczony na statuetce, dyplomach i w Casbook’u MIXX Awards 2018). Tytuł powinien być jasny i czytelny dla Jury, prosimy nie podawać tytułów i haseł rozpoznawalnych tylko dla agencji lub klienta.

 

 • Klient, dla którego została zrealizowana kampania- nazwa Klienta lub Marki, dla której realizowana była Kampania. Precyzyjne określenie pomoże nie tylko w ocenie zgłoszenia, ale także we właściwym skompletowaniu jury oceniającego kampanię.

 

 • Organizacja zgłaszająca – nazwa Zgłaszającego, która będzie używana w kolejnych etapach Konkursu, zostanie podana na pierwszym miejscu w przypadku nominacji lub nagrody i będzie widniała w podanym brzmieniu na statuetkach, dyplomach i w Casebook’u MIXX Awards 2018.

 

 • Współzgłaszający – nazwy podmiotów, które współtworzyły Kampanię. Nazwy te będą używane w następnych etapach Konkursu, będą wymienione w podanej podczas zgłoszenia kolejności w przypadku nominacji lub nagrody oraz będą widniały w podanym brzmieniu na statuetkach, dyplomach i w Casebook’u MIXX Awards 2018. Każdy współzgłaszający otrzyma odpowiednie punkty zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

 • Płatnik– dane podmiotu, który pokrywa koszty Zgłoszenia: nazwa podmiotu  z uwzględnieniem formy prawnej, adres, numer NIP.

 

 • Zespół kreatywny – członkowie zespołu przygotowującego zgłaszaną Kampanię .

 

OPIS KAMPANII

Dlaczego Kampania powinna wygrać

Należy podać krótkie uzasadnienie, dlaczego zgłaszany projekt lub jakie jego aspekty sprawiają,  że praca powinna zostać doceniona w Konkursie na najlepsze Kampanie digitalowe.

Konieczne jest poinformowanie, jeśli kampania jest adaptacją globalnej kampanii lub innego projektu – Jury docenia dobrze przygotowane adaptacje.

 

Cel / wyzwanie

W tym punkcie powinny zostać opisane: otoczenie rynkowe i pozycja marki (benchmarki, bariery) i wyzwania jakie z tego wynikają; założenia Kampanii i potrzeby biznesowe klienta;  cel Kampanii –  kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI), planowany ROI; grupa docelowa – precyzyjna informacja o grupie docelowej, do której kierowana jest Kampania. W opisie należy uwzględnić czynniki demograficzne, kulturowe i psychologiczne, aby pomóc Jurorom zrozumieć dlaczego właśnie ta grupa była celem działań, co wpłynęło na taki wybór.

 

Strategia

Przedstawiając strategię należy opisać wszystko, co pozwoli Jurorom zrozumieć i ocenić decyzje oraz wybrane kierunki działania. Nie można zapomnieć o opisaniu insight’u, który stał się podstawą realizowanej strategii. Należy opisać jak obrana idea kreatywna odpowiedziała na wyzwania strategiczne i w jaki sposób wpłynęła na wywołanie założonych zachowań konsumentów.

 

SPOSÓB REALIZACJI

Kreacja

Opis kreacji powinien przekonać Jury o jej unikalności, wskazać spójność marki z założeniami Kampanii, wybraną ideą komunikacyjną i strategiczną. Zalecane jest uzasadnienie, dlaczego przygotowana egzekucja kreatywna była najlepszym możliwym sposobem komunikacji obranej big idea. Można zwrócić uwagę na rzeczy najistotniejsze i takie, które mogą nie być oczywiste podczas oglądania materiałów kreatywnych, o których prezentację prosimy w dodatkowych materiałach na zewnętrznych stronach www.

Innowacje

Opis innowacji nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak w projekcie zostały zastosowane innowacje,  to zaprezentowanie ich daje dodatkową możliwość opisania na czym polegała jej przełomowa rola.

Media mix

Jeśli w budżecie jest podana całkowita kwota wydatkowana na Kampanię, w tym punkcie należy wyraźnie zaznaczyć podział budżetu na poszczególne kanały komunikacyjne ze szczególnie dokładnym opisem części digitalowej *. Jaki procent budżetu był przeznaczony na działania digitalowe? Jak podzielony był budżet w ramach digitalu? Jeśli budżet został skierowany tylko do kanałów digitalowych także prosimy o wyraźne opisanie tego w tym punkcie. Jeśli w komunikacji zostały wykorzystane media własne, klienta lub partnerów oraz inne dodatkowe aktywności mogące wpłynąć na rezultaty również należy to opisać. Należy podać argumenty świadczące o tym, że dobrane kanały komunikacji były optymalnie dobrane dla wskazanej w założeniach grupy docelowej i w jaki sposób wsparły realizację przyjętej strategii komunikacji.

*Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających wydatki na kanały digitalowe.

 

 

Rezultaty, ROI & realizacja założonych KPI

Jury będzie oceniało rezultaty Kampanii w stosunku do zaplanowanych i podanych w polu “Cel/wyzwanie” wskaźników (KPI) – wpływ Kampanii na sprzedaż, wizerunek, zmianę zachowań konsumentów. Dlatego zgłoszenie powinno być spójne pod względem opisywanych celów/założeń i rezultatów, np.: planowanego ROI do uzyskanego ROI (opisz sposób wyliczenia ROI). Należy podać wyniki badań potwierdzających efekty Kampanii. Pomocne będzie wskazanie benchmarków – porównanie otrzymanych wskaźników z danymi rynkowymi w danej kategorii (np.: CTR uzyskany + jako benchmark do porównania średni CTR dla kategorii/narzędzia), sposób optymalizacji Kampanii etc.

Data trwania Kampanii

Podany czas trwania Kampanii powinien być okresem, do którego odnoszą się podane w zgłoszeniu założenia i rezultaty. Jeśli opisywana Kampania była częścią większej Kampanii lub jej etapem, należy to wyraźnie zaznaczyć w opisie (sekcja rezultaty/realizacja oraz sekcja media mix). Zgłoszone mogą zostać tylko Kampanie, które były emitowane na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 31 lipca 2018 r. Emisja zgłoszonych Kampanii mogła rozpocząć się przed 1 kwietnia 2017 r. lub skończyć po 31 lipca 2018 r., jednakże w każdym przypadku zasadnicza część komunikacji związanej  z Kampanią musiała być prowadzona w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Budżet Kampanii

Budżet Kampanii należy wybrać z rozwijanego menu.

Powinien to być budżet, do którego odnoszą się podane w zgłoszeniu założenia i rezultaty. Uwaga: w opisie Kampanii (pola “Rezultaty, ROI & realizacja założonych KPI” oraz “Media mix”) należy wyraźnie opisać sposób/split wydatkowania budżetu na Kampanie.

Film

W filmie przygotowanym w języku polskim należy zawrzeć najważniejsze, najciekawsze informacje dotyczące Kampanii – krótką informację o celach Kampanii, wykonaniu i wykorzystaniu mediów, o wskaźnikach, które uzyskała Kampania (ROI) w porównaniu z założeniami, kreacje reklamowe. Zalecamy unikanie dodawania filmów będących jedynie reklamą telewizyjną – będzie to miało wpływ na ocenę końcową Kampanii.

Uwaga: bez załadowania filmu Kampania nie zarejestruje się poprawnie w systemie zgłoszeń.  Film nie może być dłuższy niż 2 minuty oraz nie może być cięższy niż 100 MB.

 

DODATKOWE MATERIAŁY

Należy podać link do strony lub stron, na których Jurorzy będą mogli się zapoznać z egzekucją Kampanii, materiałami kreatywnymi i wszelkimi dodatkowymi materiałami wspierającymi w procesie oceny Kampanii.

 

 

OPIS KATEGORII

KATEGORIA OPIS
Brand Awareness and Positioning W tej kategorii nagradzamy kampanie, których celem jest zbudowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie. Działania mogą dotyczyć  zarówno nowych marek, jak również ożywienia i repozycjonowania tych już istniejących.
Cross Media Integration W tej kategorii nagradzamy kampanie, które wykorzystują wiele kanałów komunikacji, w tym digital, do prowadzenia zintegrowanych działań reklamowych. Nawet jeśli rola digitalu nie jest wiodąca, to powinna stanowić ważną oś komunikacji i być istotnym uzupełnieniem pozostałych kanałów. (D)oceniamy spójność i synergię prowadzonych działań, które w rezultacie dają wyraźnie lepszy efekt niż suma różnych działań prowadzonych  w różnych kanałach.
Digital Driven W tej kategorii szukamy kampanii, które w swoim zamierzeniu wykorzystują głównie możliwości środowiska digital, w tym: dane, technologie i narzędzia wspierające ich użycie. Tu zawierają się również działania, które bazując na wykorzystaniu i przeniesieniu wiedzy pozyskanej z technologii digitalowych, przynoszą ponadprzeciętne efekty w innych kanałach.
Direct Response and Lead Generation W tej kategorii szukamy kampanii, których celem jest wygenerowanie bezpośredniej akcji, takiej jak: sprzedaż lub inny rodzaj konwersji, w tym: kampanii wykorzystujących mechanizmy marketingu w wyszukiwarkach, e-mail marketing, pozycjonowanie, reklamę kontekstową, remarketing oraz wszelkie narzędzia wsparcia sprzedaży, np. marketing automation.
Games & eSport W tej kategorii nagradzamy  kampanie, które wykorzystały gry lub e-sport w komunikacji skierowanej do grupy docelowej (graczy). Mogą to być zarówno kampanie, które potraktowały gaming jako nośnik lub kontekst komunikacji czy stworzyły dedykowaną grę, jak również takie, w efekcie których marka wzbogaciła swoją obecną ofertę o pozycje skierowane do graczy.
(D)oceniamy dopasowanie komunikacji do grupy docelowej graczy, umiejętność wykorzystania gier i e-sportu w niestandardowy sposób (np. nie tylko advergaming), a także precyzyjność, poprawność metodologiczną danych oraz istotność biznesową efektów.
Innovation W tej kategorii nagradzamy rozwiązania oraz technologie wykraczające poza znane i powszechnie stosowane modele działań w digital marketingu. Do innowacyjnych zaliczamy projekty, które kształtują lub inicjują nowe trendy, wpływają na standardy marketingu digitalowego. Innowacja może dotyczyć w szczególności: planowania strategii i mediów, podejścia do tworzenia kreacji czy wykorzystania i tworzenia technologii. Innowacje to zarówno unikatowe wykorzystywanie obecnie istniejących rozwiązań jak i zupełnie nowe pomysły o niedostępnych do tej pory możliwościach. D(oceniamy) nie tylko innowacyjność realizacji, ale także dopasowanie do strategii działań online i realizację założonych dla niej celów.
Mobile Experience W tej kategorii oceniamy projekty i kampanie, które oparte są na wykorzystaniu możliwości kanału mobilnego. (D)oceniamy wykazanie, że projekt mógł powstać tylko dzięki wykorzystaniu możliwości technologicznych (np. sposób targetowania, interakcja z ekranem) dostępnych na urządzeniach przenośnych i/lub kontekstom (sytuacje, miejsca, zachowania), w których sens ma docieranie tylko przez urządzenia przenośne.
Offline Digitizing W tej kategorii szukamy kampanii, wykorzystujących cyfrowe nośniki np.: billboardy, plakaty, interaktywne ekrany lub instalacje, których celem jest dotarcie do konsumentów w miejscach publicznych lub przestrzeniach komercyjnych. W tej kategorii można zgłaszać  zarówno kampanie korzystające m.in. z Augmented Reality, QR codes, jaki i  wszelkich innych technologii integrujących obszar offline z cyfrowym.
Online Marketing with Influencer W tej kategorii szukamy kampanii, które dzięki współpracy z celebrytą, online/social ambasadorem lub influencerem angażują odbiorców i realizują cele marki.
Product Launch W tej kategorii nagradzamy działania komunikacyjne towarzyszące wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub usługi – kampanie, które integrują działania PR i reklamowe w różnych kanałach medialnych. (D)oceniamy nośność idei, spójne wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz efekt kampanii, zmierzony odpowiednio dla danego celu (wizerunkowy, sprzedażowy, leady, followersi, etc.).
Public Service and non-profit campaign W tej kategorii nagradzamy kampanie, które inspirują do działań altruistycznych lub zmiany zachowania w imię wyższego dobra. Takie, które realizują cele o podniosłym znaczeniu społecznym. Do tej kategorii zapraszamy działania pro – bono, kreacje zrealizowane w imieniu organizacji non-profit i agend rządowych. Uwaga: kampanie zgłoszone w tej kategorii nie mogą być zgłaszane równolegle w innych kategoriach.
Best Use of Social Media W tej kategorii nagradzamy angażujące społeczność i zachęcające do dyskusji działania w mediach społecznościowych, które przynoszą określone korzyści dla marki. (D)oceniamy projekty wywołujące emocje i podejmujące tematy skłaniające ludzi do aktywnej interakcji z marką. Zasięg tych działań nie ogranicza się do zasięgu płatnego.
UX W tej kategorii szukamy projektów, które wykorzystują  User Experience Design jako kluczowy element, na którym zbudowano koncepcję kampanii. D(oceniamy) dwa czynniki: poziom transformacji istniejących UX dla celów projektu oraz stworzenie nowatorskiego User Experience Design dostosowanego/ilustrującego założenia inicjatywy.
Digital Experiences W tej kategorii nagradzamy kampanie, w których zbiór doświadczeń konsumenta w środowisku digital przyczynił się do osiągnięcia celów marketingowych marki. Zgłoszone działania mogą obejmować bardzo szeroki wachlarz doświadczeń cyfrowych – zarówno storytelling (jeśli dodatkowo wykorzystuje możliwości digital), jak i jednorazowe rozwiązania taktyczne, które sprawiły, że kontakt konsumenta z marką w internecie był wartością dodaną. Docenimy rozwiązania  ponadprzeciętnie wykorzystujące specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając konsumentowi doświadczenia, których nie sposób zbudować w kontakcie poprzez inne media.
Smart Solution W tej kategorii szukamy sprytnych projektów, w których liczy się pomysł, a nie budżet. Czekamy zarówno na pomysły, które  w niebanalny sposób zostały zaadaptowane na cyfrowych punktach styku konsumenta z marką, jak i na projekty, które przy wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz eksperymentalnych rozwiązań i technologii, celnie trafiały w punkt. (D)ocenimy siłę idei, które mądrze wykorzystują obecne trendy oraz pozostają sprytnie osadzone w obecnej cyber- i czasoprzestrzeni, niezależnie od budżetu przeznaczonego na działania.
Data Driven & Precision Marketing W tej kategorii szukamy kampanii online, których podstawowym celem jest, albo wsparcie sprzedaży lub generowanie lead’ów przy założonych wskaźnikach rentowności, takich jak CPA, ROAS, ERS itp, albo których idea kreatywna jest nierozerwalnie połączona z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich interpretacji. (D)oceniamy innowacyjne podejście do komunikacji z użytkownikiem, wykorzystanie danych oraz technologii na drodze poprawy efektywności kampanii, jak również działania analityczne wspierające ocenę skuteczności i atrybucję konwersji.

 Pobierz w PDF