Regulamin Jury

REGULAMIN JURY W KONKURSIE „IAB MIXX AWARDS 2024”

 1. DEFINICJE
  1. Na potrzeby Regulaminu Jury w Konkursie „IAB MIXX Awards 2024” przyjęto definicje:
 1. Casebook – katalog prezentujący: Kampanie Uczestników Konkursu na Najlepsze Kampanie, którzy zostali ostatecznie nominowani przez Jury w Konkursie na Najlepsze Kampanie, oraz sylwetki Zwycięzców Konkursu na Dokonania;
 • Gala – wydarzenie: „Gala IAB MIXX Awards 2024”, podczas którego Organizator prezentuje wyniki Konkursu i wydaje Nagrody w postaci statuetek;
 • Jury – gremium oceniające Kampanie lub Uczestników oraz zgłaszające Uczestników Konkursu na Dokonania;
 • Kampaniadigitalowa kampania reklamowa – zespół działań marketingu cyfrowego mający realizować założony cel marketingowy, reklamowy lub promocyjny;
 • Klient – podmiot lub osoba fizyczna, dla której prowadzono Kampanię objętą Zgłoszeniem Kampanii, w ramach którego wskazana jest jako „Klient”;
 • Konkurs – konkurs: „IAB MIXX Awards 2024” przeprowadzany przez Organizatora;
 • Konkurs na Najlepsze Kampanie – cześć I Konkursu polegająca na wyłonieniu najlepszych Kampanii w ramach kategorii;
 • Konkurs na Dokonania – część II Konkursu polegająca na wyłonieniu najlepszych osób lub podmiotów na rynku digital marketingu w ramach kategorii;
 1. Nagroda – Nagroda dla Kampanii, Nagroda Best In Show lub Nagroda za Dokonania;
 • Nagroda dla Kampanii – statuetka za otrzymanie złota, srebra lub brązu w Konkursie na Najlepsze Kampanie albo statuetka za otrzymanie Wyróżnienia;
 • Nagroda Best In Show – statuetka za otrzymanie tytułu „Best in Show”;
 • Nagroda za Dokonania – statuetka za otrzymanie tytułu: „Agencja Roku”, „Dom Mediowy Roku”, „Reklamodawca Roku” lub statuetka (wraz z dodatkowym elementem pieniężnym przyznawanym w celach podatkowych) za otrzymanie tytułu: „Człowiek Roku”, „Nagroda Specjalna IAB za całokształt dokonań”;
 • Organizator – Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa), wpisany do Rejestru przedsiębiorców oraz do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000258896, posiadający NIP: 5213418625 oraz numer REGON: 14078083100000;
 • Regulamin Jury – ten Regulamin Jury w Konkursie „IAB MIXX Awards 2024”;
 • Regulamin Konkursu – Regulamin Konkursu „IAB MIXX Awards 2024”;
 • Strona Internetowa Konkursu – strona internetowa: https://mixx-awards.pl/;
 • Uczestnik – Uczestnik Konkursu na Najlepsze Kampanie lub Uczestnik Konkursu na Dokonania;
 • Uczestnik Konkursu na Najlepsze Kampanie – Zgłaszający, Współzgałaszający lub Klient;
 • Uczestnik Konkursu na Dokonania – podmiot lub osoba fizyczna, która jest uprawniona do uczestnictwa w Konkursie na Dokonania;
 • Współzgłaszający – podmiot lub osoba fizyczna, który brał udział w stworzeniu Kampanii i został określony przez Zgłaszającego jako „Współzgłaszający” w Zgłoszeniu Kampanii;
 • Wyróżnienie – wyróżnienie dla ostatecznie nominowanego przez Jury Uczestnika Konkursu na Najlepsze Kampanie, który nie otrzymał złota, srebra lub brązu;
 • Zgłaszający – podmiot lub osoba fizyczna, który brał udział w stworzeniu Kampanii i przekazuje dotyczące jej Zgłoszenie Kampanii;
 • Zgłoszenie Kampanii – formularz zgłoszeniowy Kampanii i osoby lub podmiotu jako Uczestnika Konkursu na Najlepsze Kampanie;
 • Zwycięzca – Uczestnik uznany za uprawnionego do otrzymania Nagrody dla Kampanii za otrzymanie złota, srebra lub brązu, Nagrody Best In Show lub Nagrody za Dokonania;
 • Zwycięzca Konkursu na Najlepsze Kampanie – Zgłaszający, Współzgłaszający lub Klient (jeżeli Współzgłaszający lub Klient został określony w Zgłoszeniu Kampanii dla danej Kampanii w danej kategorii), których Kampania została oceniona w sposób pozwalający przyznać im złoto, srebro lub brąz w Konkursie na Najlepsze Kampanie w danej kategorii. Zgłaszającego, Współzgłaszającego oraz Klienta Kampanii w danej kategorii traktuje się jako jednego Zwycięzcę Konkursu na Najlepsze Kampanie;
 • Zwycięzca Best In Show – Zgłaszający, Współzgłaszający lub Klient (jeżeli Współzgłaszający lub Klient został określony w Zgłoszeniu Kampanii dla danej Kampanii w co najmniej jednej kategorii), których zgłoszona Kampania uzyskała liczbę punktów w sposób pozwalający przyznać im tytuł „Best in Show”. Zgłaszającego,  Współzgłaszającego oraz Klienta danej Kampanii traktuje się jako jednego Zwycięzcę Best In Show;
 1. Zwycięzca Konkursu na Dokonania – Uczestnik Konkursu na Dokonania, który spełnił warunki pozwalające przyznać mu Nagrodę za Dokonania.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizator przeprowadza Konkurs w celu wybrania najciekawszych i najbardziej efektywnych Kampanii oraz zaprezentowania ich twórców partnerom biznesowym ze wszystkich dziedzin gospodarki (Konkurs na Najlepsze Kampanie), a także wybrania spektakularnych i ważnych dla branży digital marketingu aktywności, działań i osiągnięć (Konkurs na Dokonania).
 • Regulamin Jury to zbiór zasad powoływania i funkcjonowania Jury w Konkursie, od etapu powoływania do etapu prac w Konkursie na Najlepsze Kampanie oraz Konkursie na Dokonania.
 • Jury stanowi gremium, z którego pomocą Organizator wyłania Zwycięzców w Konkursie. Jury w szczególności ocenia Kampanie w Konkursie na Najlepsze Kampanie oraz ocenia Uczestników Konkursu na Dokonania w Konkursie na Dokonania.
 • Konkurs oraz prace Jury są organizowane na terytorium Polski. Konkurs jest organizowany na podstawie art. 919 i art. 921 Kodeksu cywilnego
 • Członek Jury jest zobowiązany do stosowania się do Regulaminu Jury oraz Regulaminu Konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności do zasad przeprowadzania Konkursu i wyboru Zwycięzców. Każdy z członków Jury będzie miał dostęp do Regulaminu Jury oraz Regulaminu Konkursu z załącznikami. Pełna treść Regulaminu Konkursu będzie przez Organizatora udostępniona w jego siedzibie oraz na Stronie Internetowej Konkursu przed rozpoczęciem Konkursu.
 • Organizator będzie przekazywał członkom Jury dodatkowe instrukcje, informacje lub materiały organizacyjne, techniczne, a także wynikające z Regulaminu Jury lub Regulaminu Konkursu. Członek Jury jest zobowiązany do stosowania się do takich instrukcji, informacji lub materiałów, które nie będą miały na celu ingerowanie w niezależność i swobodną ocenę Jury.
 1. UCZESTNICTWO W JURY

[ZASADY OGÓLNE]

 • Udział w Jury jest dobrowolny, choć przeznaczony tylko dla profesjonalnych osób, które działają w obszarze digital marketingu.
 • Członkiem Jury może być pełnoletnia osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą lub działająca zawodowo w sposób profesjonalny na terytorium Polski, która działa w obszarze reklamy, marketingu, e-commerce, cyfrowym lub digital marketingu w formie powiązanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Członkiem Jury może być osoba, która posiada wiedzę o rynku reklamowym, marketingowym, e-commerce, cyfrowym lub digitalowym w Polsce.
 • Członkiem Jury nie może być osoba, która była członkiem Jury w dwóch następujących po sobie odsłonach Konkursu, chyba że od czasu drugiej z tych odsłon została przeprowadzona co najmniej jedna odsłona Konkursu.
 • Członek Jury powinien zapewnić aktualność swoich danych i ich zgodność z rzeczywistością na każdym etapie prac w Jury. Członek Jury ma obowiązek aktualizacji tych danych w razie każdej ich zmiany w trakcie prac w Jury, przesyłając maila na adres e-mail Organizatora: mixx@iab.org.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub za niedokonanie ich aktualizacji. Przesłanie jakichkolwiek informacji z wykorzystaniem danych podanych przez członka Jury uważa się za skuteczne ich przesłanie takiemu członkowi Jury.
 • Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem imienia i nazwiska członka Jury są traktowane jako jego działania
 • Członek Jury może zrezygnować z udziału w pracach Jury do czasu rozpoczęcia etapu I prac Jury w Konkursie na Najlepsze Kampanie przez wysłanie rezygnacji z oznaczeniem tematu: „Jury MIXX Awards 2024 – rezygnacja” na adres e-mail Organizatora: mixx@iab.org.pl. Od momentu rezygnacji członek Jury nie może brać udziału w pracach Jury w tej odsłonie Konkursu.

[WYBÓR JURY]

 • Jury składa się z co najwyżej 75 osób, w tym od 30% do 50% osób wybranych w ramach formy otwartego naboru. Członkowie Jury są wybierani samodzielnie przez Organizatora w formie otwartego naboru oraz kontaktu bezpośredniego.
 • Organizator stara się zachować odpowiednią reprezentację Jury i wybrać osoby będące przedstawicielami różnych rodzajów podmiotów na rynku digital marketingu, w szczególności w postaci przedstawicieli agencji reklamowych, domów mediowych, reklamodawców i wydawców. Członkami Jury mogą być co najwyżej 4 osoby związane z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej.
 • Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wybranymi samodzielnie przez siebie osobami, które zaprasza do zostania członkami Jury do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia etapu I prac Jury w Konkursie na Najlepsze Kampanie. z informacją o ich wyborze do Jury (forma kontaktu bezpośredniego).
 • Otwarty nabór na członków Jury trwa od 21 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2024r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego dostęp Organizator przekaże za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu (forma otwartego naboru). Osoba wypełniająca formularz powinna wypełnić formularz zgodnie z wymaganiami Organizatora przekazanymi w formularzu, w szczególności przekazując wymagane dane. Jeżeli osoba wypełniająca zgłasza osobę trzecią – przekazanie formularza oznacza, że osoba trzecia wyraziła zgodę na jej zgłoszenie przez formularz przez osobę wypełniającą wraz ze złożeniem wszelkich oświadczeń wymaganych w formularzu w jej imieniu. Oceny zgłoszeń i wybór członków Jury dokonuje samodzielnie Organizator. Organizator skontaktuje się z wybranymi w otwartym naborze członkami Jury i poinformuje ich o wyborze do Jury.
 • Pełna lista członków Jury wraz z ich wizerunkami jest publicznie udostępniana przez Organizatora na Stronie Internetowej Konkursu (wraz z krótkim opisem członka Jury) oraz w Casebooku. Organizator publikuje listę na Stronie Internetowej Konkursu najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie etapu I prac Jury w Konkursie na Najlepsze Kampanie. Organizator publikuje listę w Casebooku w momencie wydania Casebooka na podstawie swojej samodzielnej decyzji.
 • Osoba, która została wybrana do Jury zgodnie z pkt. 3.9. lub 3.10. Regulaminu Jury potwierdza chęć udziału w Jury w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania od Organizatora informacji o wyborze do Jury zgodnie z pkt. 3.9. lub 3.10. Regulaminu Jury. Organizator może na wniosek takiej osoby lub z własnej inicjatywy przedłużyć termin na takie potwierdzenie o oznaczony przez siebie czas. Potwierdzenie chęci udziału w Jury oznacza:
 1. zgodę na zostanie członkiem Jury (osoba staje się członkiem Jury od dnia odbioru potwierdzenia przez Organizatora);
 • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Jury i akceptację jego treści;
 • dodanie adresu e-mail członka Jury do aliasu mailowego służącego do kontaktu Organizatora z Jury i członków Jury między sobą w ramach Konkursu;
 • udzielenie nieodpłatnej zgody na utrwalanie (podczas prac Jury) i korzystanie z wizerunku (utrwalonego na zdjęciu przekazanym Organizatorowi lub utrwalonego przez Organizatora podczas prac Jury), w tym głosowego, a także jego modyfikacje w sposób nienaruszający dóbr osobistych, podczas całego Konkursu oraz w zakresie prac nad Casebookiem dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia (zgodnie z Regulaminem Jury i Regulaminu Konkursu) oraz promocji Konkursu oraz Jury i stworzenia oraz promocji Casebooka bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, ilościowych i bez ograniczeń dot. miejsc rozpowszechniania wizerunku.

[USUNIĘCIE CZŁONKA JURY]

 • Organizator może postanowić o natychmiastowym i całkowitym usunięciu członka Jury, w przypadku:
 1. bezzasadnego lub nieobiektywnego wspierania Uczestnika lub innego rodzaju bezpodstawnego wpływania na prace Jury w celu promowania Uczestnika;
 • działania niezgodnego z Regulaminem Jury, Regulaminem Konkursu, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub działanie w sposób naruszający prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste;
 • nieocenienia wszystkich przypisanych mu do oceny Kampanii w etapie I Konkursu na Najlepsze Kampanie;
 • faktycznego zaprzestania podejmowania działań przez członka Jury w ramach Konkursu, przekazania przez członka Jury Organizatorowi oświadczenia o zaprzestaniu lub planowanym zaprzestaniu podejmowania przez niego działań w ramach Konkursu.
 • Organizator poinformuje członka Jury o jego usunięciu i przyczynie usunięcia, przesyłając wiadomość na adres e-mail członka Jury. Członek Jury nie może brać udziału w pracach Jury od momentu otrzymania informacji o jego usunięciu. W sytuacji opisanej w tym punkcie powyżej – jeżeli w danym etapie Konkursu na Najlepsze Kampanie lub Konkursu na Dokonania członek Jury nie ocenił wszystkich przypisanych mu do oceny Kampanii lub Uczestników – w Konkursie nie zostaną uwzględnione jego oceny przedstawione w takim etapie. Zdanie poprzednie nie stosuje się do etapów Konkursu już zakończonych, w których usunięty członek Jury ocenił wszystkie przypisane mu do oceny Kampanie lub Uczestników.

[WYKLUCZENIE CZŁONKA JURY OD GŁOSOWANIA]

 • Członek Jury jest wykluczany przez Organizatora od głosowania dot. danej Kampanii, gdy przez jakikolwiek czas w okresie od 1 kwietnia 2023 r.:
 1. kieruje lub kierował, Zgłaszającym, Współzgłaszającym lub Klientem danej Kampanii, którą ma ocenić w Konkursie na Najlepsze Kampanie;
 • pracuje lub pracował (w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) u Zgłaszającego, Współzgłaszającego lub Klienta danej Kampanii, którą ma ocenić w Konkursie na Najlepsze Kampanie;
 • był związany z Kampanią, którą ma ocenić w Konkursie na Najlepsze Kampanie;
 • istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności jego oceny wobec danej Kampanii lub Zgłaszającego, Współzgłaszającego lub Klienta danej Kampanii.
 • Organizator do czasu rozpoczęcia etapu I prac Jury w Konkursie na Najlepsze Kampanie poinformuje członka Jury mailowo, przesyłając wiadomość na adres e-mail członka Jury, o zidentyfikowanych przez Organizatorach Kampaniach, od oceniania których wykluczy on członka Jury. Członek Jury, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora, weryfikuje przekazaną listę i przekazuje w odpowiedzi na maila Organizatora stosowne uwagi, w szczególności informuje Organizatora o dodatkowych Kampaniach, od oceny których powinien on zostać wykluczony przez Organizatora zgodnie z pkt. 3.15. Regulaminu Jury.
 • Członek Jury jest wykluczany przez Organizatora od głosowania w Konkursie na Dokonania dotyczącego Uczestnika Konkursu na Dokonania, z którym lub z którego Kampanią członek Jury jest powiązany w sposób, który spowodował jego wykluczenie od głosowania zgodnie z pkt. 3.15. i 3.16 Regulaminu Jury.
 1. ZASADY PRACY CZŁONKÓW JURY
  1. Członek Jury jest zobowiązany do pracy w Jury w sposób opisany w tym rozdziale w sposób bezstronny.
 • Członek Jury wykonuje powierzone mu funkcje i zadania w sposób nienaruszający prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, a także praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych.
 • Członek Jury może wykorzystywać wyłącznie te informacje i materiały dot. Kampanii lub Uczestnika, które zostały mu udostępnione przez Organizatora. To postanowienie nie wyklucza wykorzystywania wiedzy i doświadczenia wynikających ze znajomości rynku reklamy, w szczególności branży digital marketingu.
 • Członek Jury zachowuje wszystkie instrukcje, informacje i materiały, które zostaną mu przekazane w ramach prac Jury przez Organizatora, w poufności. W szczególności członek Jury nie może tworzyć egzemplarzy materiałów jakąkolwiek techniką i nie może ich udostępniać, w tym publicznie, za pomocą jakichkolwiek środków lub metod.
 • Członek Jury uczestniczy w pracach Jury za pomocą systemów, aplikacji, narzędzi lub rozwiązań cyfrowych, wybranych samodzielnie przez Organizatora, do których dostęp i instrukcje korzystania przekaże uprzednio Organizator, oraz w ramach obrad, które odbywają się w formie, miejscu i czasie wskazanym uprzednio samodzielnie przez Organizatora. Organizator może modyfikować określone w tym postanowieniu ustalenia.
 • Obrady Jury prowadzone są co do zasady w trybie stacjonarnym tj. z fizyczną obecnością członków Jury. Organizator może zorganizować obrady w trybie hybrydowym lub w pełni zdanym wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wynikających ze szczególnej sytuacji epidemiologicznej).
 • Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów bez określonego kworum w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu Jury lub Regulaminu Konkursu. O użyciu konkretnego systemu, aplikacji, narzędzia lub rozwiązania cyfrowego do podejmowania decyzji, jak i o zasadach oraz sposobach korzystania decyduje samodzielnie Organizator.
 • Organizator może samodzielnie wyznaczyć inny sposób lub termin podjęcia decyzji przez członka Jury w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń w czasie prac Jury np. z uwagi na awarię systemu, aplikacji, narzędzia lub rozwiązania cyfrowego do podejmowania decyzji.
 • Członek Jury uczestniczy w pracach Jury samodzielnie. Członek Jury nie może wyznaczyć osoby zastępującej członka Jury w zakresie części lub całości prac Jury.
 • Członek Jury ma obowiązek zachowania w tajemnicy wyników Konkursu, w szczególności tożsamości Uczestników Konkursu na Najlepsze Kampanie otrzymujących Wyróżnienia i Zwycięzców, do dnia Gali lub innego oficjalnego przedstawienia wyników Konkursu.
 • DANE OSOBOWE
  • Podanie danych osobowych w ramach prac Jury jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w pracach Jury jako jej członek zgodnie z Regulaminem Jury. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w pracach Jury.
 • Osoba zgłaszająca osobę trzecią do prac w Jury w ramach otwartego naboru oświadcza, że jest uprawniona do podania danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się do przedstawienia Klauzuli informacyjnej dla jurorów IAB Mixx Awards 2024 z Załącznika nr 1 do Regulaminu Jury do bezpośredniego zapoznania się osobie zgłaszanej (osobie trzeciej) przed złożeniem formularza, której dane osobowe zostaną w formularzu wymienione.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych są określone w Klauzuli informacyjnej dla jurorów IAB Mixx Awards 2024, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Jury.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Zasady powoływania i funkcjonowania Jury określa wyłącznie Regulamin Jury oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Treść Regulaminu Jury jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Konkursu.
 • Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Jury pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Jury, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Jury. Wszelkie zmiany będą ogłaszane z jednodniowym wyprzedzeniem w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Konkursu.
 • Udział w Jury jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Jury oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu Jury oraz akceptację jego postanowień.
 • Członek Jury może przekazywać zastrzeżenia dot. przebiegu prac Jury do dnia Gali lub innego oficjalnego przedstawienia wyników Konkursu. Zastrzeżenia te Organizator będzie rozpatrywał na podstawie Regulaminu Jury w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania na jego adres e-mail: mixx@iab.org.pl (temat wiadomości: „Jury MIXX Awards 2024 – zastrzeżenie”). Zastrzeżenia powinny zawierać dane identyfikujące członka Jury oraz szczegółowe opisanie podstaw zastrzeżenia. Zastrzeżenia niespełniające tych wymogów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
 • Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dot. Jury lub Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny.

Załączniki: Klauzula informacyjna dla jurorów IAB Mixx Awards 2024