Polityka Prywatności

Zasady ochrony danych osobowych osób, które zgłosiły sie lub zostały zgloszone do uczestnictwa w Gali IAB MIXX Awards

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie (02-508) przy ul. Puławskiej 39/77 (dalej jako: „Administrator”, „IAB”, „IAB Polska”, „my”).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa,
 • poprzez e-mail: biuro@iab.org.pl.
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 1. aby zawrzeć z Tobą umowę o udział w Gali IAB MIXX Awards oraz zrealizować galę – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do podjęcia czynności na Twoje żądanie przez zawarciem z nami umowy oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej z Tobą umowy;
 2. wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
 3. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący umowy – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Jeżeli zostałeś zgłoszony do udziału w Gali przez osobę trzecią, będziemy przetwarzać Twoje dane, które otrzymaliśmy od podmiotu zgłaszającego Cię do udziału w Gali, w postaci: imienia i nazwiska, firmy, adresu email, opcjonalnie numeru telefonu i stanowiska.

Jeżeli wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na otrzymywanie treści marketingowych IAB Polska na wskazany przez Ciebie adres e-mail, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby informować Cię o naszej działalności oraz o usługach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości informowania o naszej działalności.

Jeżeli wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych partnerom współpracującym z IAB, będziemy  udostępniać Twoje dane osobowe naszym Parterom w celach marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda.  

 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od nas (np. o przyszłych szkoleniach), będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub zaprzestania prowadzenia działań  marketingowych przez nas lub przez naszych partnerów (w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe, usługi księgowe, obsługę administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jeżeli wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych partnerom współpracującym z IAB, będziemy  udostępniać Twoje dane osobowe naszym Parterom w celach marketingowych.

 1. Twoje prawa

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:     

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. W zakresie w jakim wykorzystujemy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego możesz wyrazić sprzeciw w każdym momencie. 

Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne, abyś mógł wziąć udział w Gali IAB MIXX Awards. Jeżeli nie otrzymamy Twoich danych osobowych nie będziemy mogli zarejestrować Cię jako uczestnika Gali IAB MIXX Awards.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dokonujących zgłoszenia w ramach IAB MIXX Awards

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa
 • przez e-mail: biuro@iab.org.pl

2. Źródło danych

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, która zgłosiła Twoje uczestnictwo w ramach IAB MIXX Awards 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby 

 • podjąć działania związane z obsługą Twojej rejestracji w serwisie oraz świadczeniem  Ci usług drogą elektroniczną w jako użytkownikowi serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną, a także podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy.
 • zrealizować projekt IAB MIXX Awards, w tym przyjęcia zgłoszeń do konkursu, przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interes polegającego na możliwości przeprowadzenia konkursu i wydania nagród;/
 •  
 • przekazywać Twoje dane do naszych partnerów w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z realizacją konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

34. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, aż usuniesz konto w serwisie, lub my zakończymy świadczenie usług w ramach serwisu (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy) a po tym czasie także dla realizacji interesów w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń,

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji konkursu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej ustalenie cel przetwarzania ( np. zrezygnujemy z przeprowadzenia konkursu).

W zakresie przekazywania Twoich danych osobowych naszym Partnerom będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu.

5.. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym Partnerom w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę.
 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6.. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy.Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

 • W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl lub listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa

Prawo wycofania zgody 

 • W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli przekazywanie Twoich danych naszym Partnerom w celach marketingowych) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email biuro@iab.org.pl. lub listowanie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenie konta użytkownika, realizacji usług dostępnych w serwisie oraz uczestnictwa w projekcie IAB MIXX Awards.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej

 1. Prawo wycofania zgody. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres  biuro@iab.org.pl lub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma on prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik może zgłosić sprzeciw poprzez wysłanie oświadczenia na adres  biuro@iab.org.pllub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa.
 2. Prawo wniesienia skargi do organunadzorczego. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@iab.org.pllub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

POLITYKA COOKIES

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak np. komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe.

Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki „cookies”, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki „cookies”, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą wtedy nie działać poprawnie.

Wykaz plików Cookies, które wykorzystujemy

Cookie Domain Type Description Duration
YSC .youtube.com Advertisement YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Advertisement A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. 5 months 27 days
_fbp .mixx-awards.pl Advertisement This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. 3 months
yt-remote-device-id youtube.com Advertisement YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. never
yt-remote-connected-devices youtube.com Advertisement YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. never
_ga .mixx-awards.pl Analytics The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 years
_gid .mixx-awards.pl Analytics Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day
_gat_gtag_UA_80820263_1 .mixx-awards.pl Analytics Set by Google to distinguish users. 1 minute
CONSENT .youtube.com Analytics YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. 2 years

W jakich celach używamy plików cookies?

Używamy plików cookies w celu:

 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Więcej informacji o cookies Użytkownik może znaleźć na stronie serwisu IAB dostępnego pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Używamy plików cookies osób trzecich w celu np. liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Pliki cookies podmiotów i osób trzecich są umieszczane przez niżej wymienione podmioty:

Alphabet Inc. (Google Analytics)

Te pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym lub w narzędziach tych podmiotów trzecich. Pliki cookies umożliwiają identyfikację Twoich zainteresowań podczas korzystania z naszego Serwisu oraz personalizację reklamy, która jest do nich kierowana, również na stronach Partnerów.

Okres przechowywania plików cookies

Pliki cookies sesyjne (session cookies) są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Pliki cookies (persistent cookies) nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie

Usuwanie lub wyłączenie plików cookies w przeglądarce

To, że możemy przechowywać i uzyskiwać dostęp do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Ciebie. Masz możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania: