REGULAMIN KONKURSU IAB MIXX Awards 2023

(dalej jako: „Regulamin”)

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 18 sierpnia 2023 r.

W związku z wydłużeniem terminów na: dostarczanie zgłoszeń zmienione zostały następujące punkty Regulaminu: pkt. 1.5, 1.14, 1.15, 9.9.

Poprzednia wersja Regulaminu (obowiązująca od 19 lipca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.) dostępna jest u Organizatora.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem „IAB MIXX Awards 2023” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258896, o numerze NIP 5213418625 (zwany dalej: “Organizatorem”).

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3.  Podmiotem zapewniającym Organizatorowi wsparcie prawne w zakresie Konkursu jest Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie (30-212) przy ul. Królowej Jadwigi 170, posiadająca numer KRS: 0000209208, numer NIP: 6772105587 (zwana dalej: „TKP”). TKP wspiera Organizatora w szczególności w zakresie interpretacji Regulaminu, rozstrzygania kwestii spornych oraz weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu.

1.4. Konkurs składa się z dwóch części:
a) część I – Konkurs na Najlepsze Kampanie,
b) część II – Konkurs za Dokonania.

1.5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 19 lipca 2023 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r.

1.6. Do Konkursu na Najlepsze Kampanie (część I) mogą być zgłoszone tylko Kampanie, które były emitowane, publikowane lub udostępniane (dalej jako: „Emisja”) na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Emisja zgłoszonych Kampanii mogła rozpocząć się przed 1 kwietnia 2022 r. lub skończyć po 30 czerwca 2023 r., jednakże w każdym przypadku zasadnicza część komunikacji związanej z Kampanią musiała być prowadzona w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Opis Kampanii wraz z wynikami powinien odnosić się tylko do tego okresu.

1.7. Do Konkursu nie można zgłosić Kampanii, które w poprzednich edycjach konkursu IAB MIXX Awards otrzymały już nominację lub nagrodę.

1.8. Do Konkursu nie może zostać zgłoszona Kampania, która:

 1. a) rozpowszechnia znaki towarowe, symbole graficzne lub nazwy: napojów alkoholowych, związane z napojami alkoholowymi lub nieróżniące się od znaków, symboli i nazw napojów alkoholowych. Postanowienie to nie obejmuje piwa;
 2. b) rozpowszechnia komunikaty, wizerunki, znaki towarowe, symbole (w tym symbole graficzne) lub nazwy: wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych („produkty tytoniowe”), związane z produktami tytoniowymi lub nieróżniące się od komunikatów, wizerunków, znaków towarowych, symboli (w tym symboli graficznych) lub nazw produktów tytoniowych;
 3. c) reklamuje gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, gry na automatach oraz zakłady wzajemne. Postanowienie to nie obejmuje zakładów wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, dostępną pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zaklady-wzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet/.

1.9. Zgłoszenie obejmujące Kampanię, która nie mogła zostać zgłoszona do Konkursu z uwagi na treść pkt. 1.8. Regulaminu, Organizator odrzuci z powodu niespełnienia przez takie zgłoszenie warunków wynikających z Regulaminu. Organizator może odrzucić zgłoszenie w czasie trwania Konkursu, najpóźniej do momentu zakończenia Etapu II głosowania Jury Konkursowego, o którym mowa w pkt. 7.4. lit. b) Regulaminu. Odrzucenie zgłoszenia powoduje wykluczenie Kampanii z Konkursu. W przypadku odrzucenia zgłoszenia opłaty za zgłoszenie, o której mowa w pkt. 5.12. Regulaminu, nie uiszcza się, a opłatę uiszczoną Organizator zwróci w terminie 14 dni od dnia odrzucenia zgłoszenia. Organizator poinformuje Zgłaszającego o odrzuceniu zgłoszenia i powodzie odrzucenia.

1.10. Do Konkursu nie może zostać zgłoszona Kampania, która była przedmiotem skargi do Komisji Etyki Reklamy, jeśli Zespół Orzekający uwzględnił skargę i zgodnie z pkt. 49 Regulaminu Rozpatrywania Skarg Komisji Etyki Reklamy (Regulamin dostępny jest pod adresem: https://radareklamy.pl/regulamin-rozpatrywania-skarg/; Kodeks Etyki Reklamy dostępny jest pod adresem: https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/):
a) uznała, że Kampania lub jakikolwiek jej element narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy lub
b) uznała, że w Kampanii lub jakimkolwiek jej elemencie powinny zostać wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy w najbliższym możliwym terminie, lub
c) zajęła stanowisko skierowane do skarżonego, zgodnie z którym skarżony powinien zaprzestać rozpowszechniania Kampanii lub jakiegokolwiek jej elementu.

1.11. Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszona Kampania, która jest przedmiotem skargi do Komisji Etyki Reklamy lub stała się przedmiotem skargi do Komisji Etyki Reklamy w trakcie Konkursu (t.j. jeśli skarga dotycząca Kampanii została złożona po zgłoszeniu Kampanii do Konkursu), ale postępowanie przed Komisją Etyki Reklamy nie zakończyło się, Jury Konkursowe może zdecydować o wykluczeniu Kampanii z Konkursu.

1.12. Jeżeli ta sama Kampania została zgłoszona przez dwóch różnych Zgłaszających to Organizator może zwrócić się do Uczestników z prośbą o dokonanie zgłoszenia wspólnego ze wskazaniem podmiotów: Zgłaszającego i Współzgłaszającego.

1.13. W ramach Konkursu za Dokonania (część II) w kategorii Człowiek Roku możliwe jest zgłoszenie aktywności/działań/osiągnięć za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

1.14. Organizator przyjmuje zgłoszenia do Konkursu na Najlepsze Kampanie w terminie od 19 lipca 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów na przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu na Najlepsze Kampanie w razie działania Siły Wyższej (dalej jako: „Siła Wyższa”), mającej bezpośredni wpływ na dalszą realizację Konkursu. Za Siłę Wyższą rozumie się w szczególności: pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, strajki powszechne lub zamieszki powszechne utrudniające realizację Konkursu, naturalne katastrofy, embarga, wojny, lub inne okoliczności, na jakie Organizator nie ma wpływu i jakich nie dało się przewidzieć na etapie tworzenia Regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości za przypadek wystąpienia Siły Wyższej przyjmuje się także okoliczności wywołane pandemią COVID-19, w tym stan epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego oraz istotne względy ekonomiczne powodowane pandemią COVID-19.

1.15. Zgłoszenia w Konkursie za Dokonania Organizator przyjmuje w okresie od 19 lipca 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59. W sytuacji, w której zgłoszenia Kandydatów do kategorii „Człowiek Roku” i „Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań” dokonuje członek Kapituły Konkursu lub członek Jury zgodnie z pkt. 4.4.-4.5. Regulaminu, zgłoszenie to może zostać dokonane w okresie od 18 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu na Dokonania w razie działania Siły Wyższej mającej bezpośredni wpływ na dalszą realizację Konkursu.

1.16. Celem poszczególnych części Konkursu jest wybranie najciekawszych i najbardziej efektywnych Kampanii digitalowych roku oraz zaprezentowanie ich twórców partnerom biznesowym ze wszystkich dziedzin gospodarki (część I – Konkurs na Najlepsze Kampanie), a także nagrodzenie spektakularnych i ważnych dla branży aktywności, działań i osiągnięć (część II – Konkurs za Dokonania).

1.17. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Informacje dotyczące Kampanii będą dostępne jedynie dla Jurorów oceniających Kampanie.

1.18. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

1.19. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani TKP.

1.20. Osoba dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana uzyskać, od Zgłaszającego odpowiednią zgodę do dokonania takiego zgłoszenia w jego imieniu oraz zapewnia, że Zgłaszający zapoznał się z Regulaminem i go zaakceptował. Osoba zgłaszająca przedstawi Organizatorowi, na jego wezwanie, potwierdzenie odpowiedniej zgody otrzymanej do Zgłaszającego.

1.21. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie nagród nastąpi podczas Gali IAB MIXX Awards, której dokładna data i miejsce zostaną ogłoszone na stronie Konkursu, pod adresem: www.mixx-awards.pl (dalej również jako: „Strona Internetowa Konkursu”). Gala IAB MIXX Awards odbędzie się nie wcześniej niż 1 listopada 2023 r. Organizator zastrzega, że z przyczyn od niego niezależnych, takich jak działanie Siły Wyższej, trwanie stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, wydanie przez właściwe władze zakazu przeprowadzania imprez, poważny kryzys ekonomiczny w gospodarce lub inne istotne względy ekonomiczne, Gala IAB MIXX Awards może zostać przełożona na termin późniejszy. W razie braku możliwości przeprowadzenia Gali IAB MIXX Awards, Organizator w inny sposób (wybrany przez siebie) ogłosi wyniki Konkursu oraz wyda nagrody w terminie do 31 grudnia 2023 r. 

1.22. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, w szczególności Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody w Konkursie na osoby trzecie.

1.23. Nagroda:

 1. a) która nie zostanie odebrana przez laureata Konkursu lub wyróżnionego w Konkursie;
 2. b) której odbioru laureat Konkursu lub wyróżniony w Konkursie odmówił;
 3. c) której potwierdzenia odbioru laureat Konkursu lub wyróżniony w Konkursie odmówił

przepada i pozostaje do swobodnej dyspozycji Organizatora.

1.24. Nagrody (statuetki) zostaną wydane zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

1.25. Elementem Nagrody (statuetki) w kategoriach: „Człowiek Roku” i „Nagrody Specjalnej IAB za całokształt dokonań” jest dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, która nie zostanie wydana nagrodzonemu uczestnikowi Konkursu, ale Organizator potrąci ją przed wydaniem Nagrody i odprowadzi tytułem podatku od wygranej w Konkursie do właściwego urzędu skarbowego.

1.26. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (Nagrody, o której mowa w pkt. 1.25. Regulaminu) uzyskanej przez nagrodzonego uczestnika Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.25 Regulaminu. Element pieniężny Nagrody nie zostanie w związku z tym wydany nagrodzonemu uczestnikowi Konkursu, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od tego uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego tej Nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu nagrodzonego uczestnika Konkursu należny podatek dochodowy z tytułu wygranej (Nagrody).

 1. NAGRODA DLA KAMPANII 

2.1. Nagrody IAB MIXX Awards identyfikują i doceniają najlepsze z najlepszych projektów w marketingu cyfrowym. Kampanie, które tworzą wyjątkowe doświadczenia użytkowników. Kampanie, które poruszają, angażują głęboko i prowokują do zamierzonych przez twórców interakcji z marką. Zwycięskie Kampanie w zamyśle Organizatora mają służyć przede wszystkim edukacji na temat tego, co i dlaczego działa w reklamie cyfrowej, a także inspirować, wskazując na przyszłe trendy i kierunki, w których branża zmierza. Zwycięskie Kampanie zostaną nagrodzone statuetką.

2.2. Do Konkursu na Najlepsze Kampanie mogą zostać zgłoszone polskie, digitalowe Kampanie reklamowe, mieszczące się w następujących kategoriach (dalej jako: „Kampanie”):

KATEGORIA

OPIS

Artificial Intelligence

W tej kategorii poszukujemy kampanii, które wykorzystują zastosowania Artificial Intelligence do obszaru komunikacji z konsumentem. Chodzi zwłaszcza o działania budujące dodatkową wartość dla marek i ich klientów w zakresie: domen AI, machine learningu, segmentowania grup odbiorców, targetowania, hiperuatomatyzacji, a także wykorzystania rozwiązań text-to-image, text-to-video, text-to-audio, text-to-text, text-to-motion, text-to-code, audio-to-text, image-to-text, audio-to-audio, brain-to-text. Doceniamy niestandardowe użycia AI: nastawione zarówno na efektywność, jak i dające konsumentom ciekawe lub wartościowe doświadczenia.

Best Use of Social Media

W tej kategorii nagradzamy innowacyjne/niestandardowe podejście do działań w mediach społecznościowych – zarówno komunikacyjne, jak i sprzedażowe. Doceniać będziemy działania marek na poszczególnych platformach, a także wszelkie inne formy angażowania internautów.

Brand Awareness and Positioning

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, których celem jest zbudowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie. Kampanie wykorzystują wiele kanałów komunikacji, przede wszystkim digital, do prowadzenia zintegrowanych działań reklamowych. Kanał Digital powinien stanowić główną oś komunikacji.

(D)oceniamy spójność i synergię prowadzonych działań, które mogą dotyczyć zarówno nowych marek, jak również ożywienia i repozycjonowania tych już istniejących. W rezultacie działania powinny dać wyraźnie lepszy efekt niż suma różnych działań prowadzonych w różnych kanałach.

Commerce

W tej kategorii nagradzamy kampanie, które w innowacyjny sposób podchodzą do zakupów cyfrowych, oferując kupującemu (B2C bądź B2B) wyjątkowe doświadczenie zakupowe. W szczególności szukamy rozwiązań, które wprowadzają nowe doświadczenia zakupowe w kanałach cyfrowych (online i mobile), nowe modele biznesowe tworzące unikalną wartość dla konsumenta, optymalizację ścieżki konsumenta zwiększającą jego zaangażowanie jak i działania łączące rozwiązania cyfrowe ze sprzedażą offline. Kampanie powinny mieć udokumentowane wyniki: bądź to w zwiększonej sprzedaży, bądź w ulepszonym doświadczeniu zakupowym użytkownika.

Consumer Experience

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, w których doświadczenie konsumenta jest kluczowym elementem działań Kampanii, na którym zbudowano całą koncepcję. Może to być kampania, usługa, produkt. Doceniamy rozwiązania ponadprzeciętnie wykorzystujące specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając klientowi/użytkownikowi doświadczenia, których nie sposób zbudować w kontakcie poprzez inne media. W tej kategorii zgłoszenia mogą obejmować każdy etap ścieżki klient– – obsługa klienta, UX, user experience.

Content Marketing

W tej kategorii poszukujemy Kampanii, w których kluczowym obszarem komunikacji z konsumentem są działania content marketingowe. Szczególnie zależy nam na takich Kampaniach, gdzie pomysł contentowy osadzony był na insightach konsumenckich i w sposób zintegrowany kształtował komunikację we wszystkich punktach styku. (D)oceniamy umiejętność tworzenia angażującej historii, warsztat copywriterski, wartość artystyczną oraz spójność z całością Kampanii, jak również stopień dopasowania treści do odbiorcy i personalizację contentu, które przekładają się na skuteczną realizację celów. Ważna jest dla nas nie tylko jakość contentu, ale też jego umiejętna dystrybucja i promocja.

Data Driven & Precision Marketing

W tej kategorii szukamy Kampanii, których idea jest nierozerwalnie połączona z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich interpretacji. (D)oceniamy spersonalizowanie komunikacji, wykorzystanie danych oraz technologii do poprawy efektywności. Kampania z wykorzystaniem danych może służyć zarówno budowaniu wizerunku jak i sprzedaży – kluczowe jest kreatywne wykorzystanie danych.

Digital Public Relations

W tej kategorii szukamy Kampanii z obszaru public relations, które zostały zrealizowane w przestrzeni online (zgodnie z definicją PR, są to działania wygenerowane w sposób organiczny, nieodpłatny; nie zalicza się tutaj np. reklamy, advertoriali, płatnych publikacji SEO z linkami zwrotnymi). Zgłoszony projekt powinien być ukierunkowany na budowanie dotarcia do grup docelowych marki w przestrzeni online na wszystkich etapach ścieżki zakupowej (budowanie świadomości, wizerunku, wsparcie sprzedaży), stanowić strategiczną całość i współgrać w sposób synergiczny z pozostałymi działaniami marki online.

Games & eSport

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które wykorzystały gry lub e-sport w komunikacji skierowanej do grupy docelowej (graczy). Mogą to być zarówno Kampanie, które potraktowały gaming jako nośnik lub kontekst komunikacji, czy stworzyły dedykowaną grę, jak również takie, w efekcie których marka wzbogaciła swoją obecną ofertę o pozycje skierowane do graczy. (D)oceniamy dopasowanie komunikacji do grupy docelowej graczy, umiejętność wykorzystania gier i e-sportu w niestandardowy sposób (np. nie tylko advergaming), a także precyzyjność, poprawność metodologiczną danych oraz istotność biznesową efektów.

Innovation Solution

W tej kategorii nagradzamy rozwiązania, produkty oraz technologie wykraczające poza powszechnie stosowane w Polsce modele działań w digital marketingu. Innowacja może dotyczyć w szczególności: testowania nowych rozwiązań, podejścia do tworzenia kreacji czy wykorzystania i tworzenia technologii, planowania strategii oraz mediów. D(oceniamy) nie tylko innowacyjność realizacji, ale także dopasowanie do strategii działań online i realizację założonych dla niej celów.

Launch

W tej kategorii nagradzamy działania komunikacyjne towarzyszące wprowadzeniu na rynek nowego produktu, usługi, marki, rozwiązań, technologii. (D)oceniamy nośność idei, spójne wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz efekt zmierzony odpowiednio dla danego celu.

Limited Budget

W tej kategorii szukamy sprytnych Kampanii, w których liczy się pomysł, a nie budżet. Czekamy zarówno na pomysły, które w niebanalny sposób zostały zaadaptowane na cyfrowych punktach styku konsumenta z marką, jak i na projekty, które przy wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz eksperymentalnych rozwiązań i technologii, trafiały w punkt przy ograniczonym budżecie.

Budżet całej Kampanii  nie może przekraczać 50.000,00 zł netto, aby dana Kampania mogła zostać rozpatrywana w ramach tej kategorii w Konkursie.

MIXX for Good Purpose

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które inspirują do działań altruistycznych lub zmiany zachowania w imię wyższego dobra. Takie, które realizują cele o znaczeniu społecznym. Do tej kategorii zapraszamy działania pro – bono, kreacje zrealizowane w imieniu organizacji non-profit i agend rządowych, jak również akcje CSR i edukacyjne prowadzone przez biznes. Uwaga: Kampanie zgłoszone w tej kategorii nie mogą być zgłaszane równolegle w innych kategoriach.

Offline Digitizing

W tej kategorii poszukujemy innowacyjnych kampanii łączących świat offline i online. Szukamy rozwiązań, w których oba światy zostały umiejętnie i efektywnie połączone. (D)ocenimy kreatywne kampanie i rozwiązania techniczne, w których w angażujący i skuteczny sposób oba kanały wzajemnie się przenikały.

Online Marketing with Influencer

Influencer to osoba mająca wpływ na swoją społeczność (niezależnie od jej wielkości) poprzez treści publikowane na swoich profilach social media lub w cyfrowych platformach dystrybucji treści. Na potrzeby konkursu przez Influencera rozumiemy osobę, dla której jest to obecnie jej główny lub dominujący obszar działalności. W kategorii Online Marketing with Influencer szukamy Kampanii, w których kluczowym elementem był właśnie udział Influencera. Bez współpracy z nim marka nie osiągnęłaby założonych KPI a cała Kampania nie miałaby sensu.

Performance Marketing

W tej kategorii szukamy Kampanii, których celem jest wygenerowanie akcji takiej jak sprzedaż lub inny rodzaj konwersji, w tym: Kampanii wykorzystujących mechanizmy marketingu w wyszukiwarkach, e-mail marketing, pozycjonowanie, reklamę kontekstową, remarketing oraz wszelkie narzędzia wsparcia sprzedaży, np. marketing automation. W tej kategorii kreację oceniamy pod względem jej skuteczności w sprzedaży.

2.3. Każda Kampania zgłoszona do Konkursu na Najlepsze Kampanie musi wykorzystywać przynajmniej jeden z digitalowych kanałów komunikacji lub być ich kombinacją.

2.4. Kampanie zgłoszone w kategorii „MIXX for Good Purpose”, które zostały zrealizowane bez wynagrodzenia oraz w interesie publicznym na rzecz instytucji pożytku publicznego lub podmiotów, których nie stać było na opłacenie pracy agencji oraz zakupu mediów, mogą zostać zwolnione z opłaty za zgłoszenie pod warunkiem złożenia przez Zgłaszającego, Współzgłaszającego i Klienta – wspólnego i zgodnego oświadczenia, że zgłaszana Kampania spełnia ww. warunki zwalniające z opłaty. Warunek realizacji Kampanii bez wynagrodzenia, o czym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy Klient poniósł drobne koszty związane z taką realizacją, jednak nie stanowią one wynagrodzenia Zgłaszającego, Współzgłaszającego lub podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo.

2.5. Jedna Kampania może być zgłoszona w dowolnej liczbie kategorii wskazanych w punkcie 2.2. Regulaminu z zastrzeżeniem, że jeżeli Kampania została zgłoszona w kategorii „MIXX for Good Purpose” to nie może zostać zgłoszona do żadnej innej kategorii. Ewentualne zgłoszenia takiej Kampanii do innych kategorii będą każdorazowo wyjaśniane ze Zgłaszającym w celu weryfikacji kategorii, w których Kampania zostanie zgłoszona. Jedna Kampania może zostać nominowana i nagrodzona w kilku kategoriach.

2.6. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii podejmie Jury Konkursowe.

 1. NAGRODA BEST IN SHOW 

3.1. Obok nagród dla najlepszych Kampanii w kategoriach wskazanych w punkcie 2.2. Regulaminu, Organizator przyzna również dodatkową nagrodę dla Kampanii w kategorii „Best in Show”.

3.2. W rywalizacji o tytuł „Best in Show” mogą wziąć udział wszystkie Kampanie, które w procesie oceny Jury Konkursowego otrzymały nagrody, pod warunkiem, że przynajmniej jedną z przyznanych nagród jest Złoto.

3.3. W przypadku gdy wyniki Kampanii będą wyrównane (np.: więcej niż jedna kampania dostanie tylko po jednej nagrodzie i będzie nią Złoto, bądź kilka kampanii zdobędzie równą liczbę punktów i po jednym Złocie), to ostateczne wyłonienie laureata zostanie oddane w ręce Jury, które zarządzi głosowanie i przyzna tytułu „Best in Show”. 

 1. NAGRODY ZA DOKONANIA 

4.1. W części II Konkursu Organizator przyzna Nagrody za Dokonania w następujących kategoriach (nie więcej niż jedną w każdej kategorii):

Kategoria

Opis kategorii

Agencja Roku

Nagroda dla agencji za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych agencji reklamowych działających na rynku.

Dom Mediowy Roku

Nagroda dla domu mediowego – za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych domów mediowych działających na rynku.

Reklamodawca Roku

Nagroda dla przedsiębiorcy – za działania powodujące rozwój branży i za działania podnoszące poprzeczkę w dziedzinie marketingu interaktywnego.

Człowiek Roku

Nagroda dla osoby, która odniosła ponadprzeciętne zasługi dla interaktywnego marketingu i reklamy w minionym roku.

Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań

Nagroda Specjalna dla osoby za całokształt dokonań.

4.2. Zgłoszenia do kategorii wskazanych w pkt 4.1. Regulaminu są bezpłatne.

4.3 Kandydaci do nagrody dla „Agencji Roku”, „Domu Mediowego Roku” i „Reklamodawcy Roku” zostaną zakwalifikowani na podstawie punktacji z nominacji i nagród za Kampanie w Konkursie na Najlepsze Kampanie:
a) „Agencją Roku” lub „Domem Mediowym Roku” może zostać Zgłaszający lub Współzgłaszający, któremu podczas zgłoszenia Kampanii w systemie zgłoszeniowym określony został profil jako: „Agencja” lub „Dom Mediowy”,
b) Reklamodawcą Roku może zostać podmiot wskazany jako: „Klient” Kampanii zgłoszonych w Konkursie na Najlepsze Kampanie.

4.4. Kandydatów do kategorii „Człowiek Roku” i „Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań” mogą zgłosić członkowie IAB Polska, członek Kapituły Konkursu lub członek Jury. Członek Kapituły Konkursu lub członek Jury zgłasza kandydata za pomocą dedykowanych formularzy elektronicznych, udostępnionych przez Organizatora i zgodnie z jego instrukcjami w tym zakresie.

4.5. Zgłoszenie do kategorii „Człowiek Roku” i „Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań” powinno składać się z następujących elementów:
a) wskazanie kandydatury,
b) uzasadnienie kandydatury.
Zgłoszenia niepełne (tj. niezawierające uzasadnienia) nie zostaną uwzględnione w Konkursie.

4.6. Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród za Dokonania, o których mowa powyżej został opisany w rozdziale VII w punktach od 7.15 do 7.25 Regulaminu. 

 1. ZGŁASZAJĄCY. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJLEPSZE KAMPANIE 

5.1. Konkurs na Najlepsze Kampanie przeznaczony jest dla twórców (agencji reklamowych, domów mediowych, wydawców, mediów, reklamodawców) Kampanii, które miały emisję w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia 2022 r do 30 czerwca 2023 r. Kampanie mogą być zgłoszone do udziału w Konkursie przez wszystkie działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agencje reklamowe, domy mediowe, przedstawicieli mediów oraz wszystkich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamodawców (dalej jako: „Zgłaszający”). Kampania może być również zgłoszona do Konkursu przez działający na rynku reklamowym brand reklamowy, będący częścią agencji, domu mediowego albo grupy agencji lub domów mediowych i prowadzący bezpośrednią działalność reklamową.

5.2. Aby zgłosić Kampanię do udziału w Konkursie, Zgłaszający powinien przekazać Organizatorowi zgłoszenie przez system zgłoszeniowy, które powinno zawierać:
a) dane osoby dokonującej zgłoszenia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
b) dane Zgłaszającego, tj. przedsiębiorcy, który dokonuje zgłoszenia Kampanii do udziału w Konkursie: nazwa, adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy), numer NIP; w przypadku, gdy Zgłaszającym jest brand reklamowy należy wskazać nazwę tego brandu,
c) dane niezbędne do wystawienia faktury,
d) nazwę Klienta, dla którego była prowadzona Kampania,
e) nazwy Współzgłaszających – podmiotów, które współtworzyły Kampanię,
f) określenie profilu Zgłaszającego i Współzgłaszających, w celu realizacji części Konkursu za Dokonania,
g) nazwę Kampanii,
h) wskazanie kategorii, w której zgłaszana Kampania ma rywalizować, spośród wskazanych w punkcie 2.2. Regulaminu,
i) wskazanie kluczowych członków zespołu przygotowującego zgłaszaną Kampanię poprzez przedstawienie ich imion, nazwisk oraz firm przedsiębiorców, dla których działali w czasie przygotowywania zgłaszanej Kampanii,
j) one pager – plik PDF (format 16:9, orientacja pozioma) – najważniejsze i najciekawsze informacje dotyczące Kampanii zaprezentowane w formie graficznej,
k) opis kampanii i jej realizacji zgodnie z formularzem.

5.3. Zgłaszając Kampanię do Konkursu, należy na stronie internetowej Konkursu (po zalogowaniu do systemu zgłoszeniowego na stronie https://zgloszenia.mixx-awards.pl/logowanie/) wypełnić formularz zgłoszeniowy, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w formularzu. Zgłaszający powinien efektywnie zaprezentować sposób realizacji celów marketingowych (w tym roli kreacji) oraz rezultatów Kampanii pod kątem danej kategorii. Szczegółowy zakres informacji, jaki powinien się znaleźć przy opisie danej Kampanii w poszczególnych kategoriach, znajduje się w dokumencie: „Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie IAB MIXX Awards 2023”, który stanowi załącznik do Regulaminu i który zamieszczony będzie dodatkowo na stronie https://zgloszenia.mixx-awards.pl/regulamin).

5.4. Zgłaszający, w momencie zgłoszenia oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne zgody od wszystkich podmiotów i osób uczestniczących w realizacji Kampanii na jej zgłoszenie do Konkursu, jak również zgodę podmiotów i osób, które posiadają prawa autorskie majątkowe lub prawa pokrewne do Kampanii lub jej elementów, a także od osób, których wizerunek został utrwalony w Kampanii. Zgłaszający, w momencie zgłoszenia, oświadcza również, że uzyskał właściwe zgody i prawa na zaprezentowanie one pagera oraz informacji i materiałów dotyczących zgłoszonej Kampanii (dalej jako: „Materiały”) w czasie Gali IAB MIXX Awards oraz ich publikację po zakończeniu Konkursu na stronie www.mixx-awards.pl i w Casebook’u w sposób nieograniczony czasowo ani terytorialnie. Zgłaszający, w momencie dokonania zgłoszenia, upoważnia Organizatora do korzystania z Materiałów w sposób opisany w zdaniu powyżej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W przypadku skierowania do Organizatora jakichkolwiek roszczeń w związku ze zgodnym z Regulaminem wykorzystaniem materiałów przekazanych do prezentacji i publikacji w ramach Konkursu, oraz po jego zakończeniu, Zgłaszający zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i zaspokoi wszystkie z tych roszczeń, a w razie konieczności przystąpi do odpowiednich postępowań sądowych zamiast lub obok Organizatora.

5.5. Dane o Kampanii (budżet, opis, wskaźniki efektywności) zgłaszanej do Konkursu będą udostępnione jedynie Jury Konkursowemu w celu jej oceny.

5.6. W trakcie oceny technicznej i formalnej zgłoszeń, Organizator sprawdza, czy zgłoszenia są kompletne, a także czy złożone przez Zgłaszającego materiały (prezentacja i inne załączniki) są zgodne z wymaganiami formalnymi i technicznymi określonymi przez Organizatora w dokumencie „Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie IAB MIXX Awards 2023”.

5.7. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia:

 1. a) ze względu na błąd formalny;
 2. b) ze względu na fakt niespełnienia wymogów technicznych określonych przez Organizatora w dokumencie „Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie IAB MIXX Awards 2023”;
 3. c) jeżeli zgłoszenie jest niekompletne i nie zawiera wszystkich elementów, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu;
 4. d) w przypadku braku uiszczenia opłaty zgłoszeniowej;
 5. e) w przypadku Kampanii, o której mowa w pkt. 1.8.-1.10. Regulaminu.

5.8. W przypadkach określonych w pkt 5.7. Regulaminu, Organizator będzie informował Zgłaszającego o błędzie i przyczynach nieprzyjęcia zgłoszenia. Tak długo, jak błąd techniczny nie zostanie usunięte lub tak długo, jak zgłoszenie nie będzie spełniało wymagań technicznych określonych przez Organizatora w Regulaminie lub nie zostanie uzupełnione, Kampania nie będzie mogła być przyjęta do Konkursu.

5.9. Organizator będzie na wniosek Zgłaszającego udostępniał informacje o statusie zgłoszenia (czy zostało wstępnie zaakceptowane oraz czy zostało zaakceptowane przez Organizatora).

5.10. Powiadomienia do Zgłaszającego będą przesyłane mailowo lub w formie powiadomień systemowych wysyłanych przez system informatyczny Konkursu.

5.11. Jeden Zgłaszający może zgłosić więcej niż jedną Kampanię do Konkursu. W takim przypadku, zgłaszając każdą z nich, posługuje się tym samym loginem oraz hasłem.

5.12. Informacja o wysokości opłat za każdą zgłoszoną do Konkursu Kampanię jest dostępna na stronie internetowej https://www.mixx-awards.pl/cennik/. Informacja ta stanowi integralną część Regulaminu.

5.13. Opłata za zgłoszenie, o której mowa w punkcie 5.12 Regulaminu, obejmuje w szczególności:
a) czynności związane z przetwarzaniem danych, przyjmowaniem zgłoszeń w systemie online oraz czynności kwalifikacji zgłoszenia,
b) czynności związane z oceną zgłoszeń online,
c) czynności związane z organizacją posiedzeń Jury Konkursowego i Kapituły Konkursu.

5.14. Opłata za zgłoszenie musi zostać przekazana na konto Organizatora w terminie do dnia 12 września 2023 r. na podstawie dokumentu pro forma wystawionego przez Organizatora. W tym terminie musi zostać dostarczony do Organizatora (e-mailem na adres: mixx@iab.org.pl) dowód uiszczenia opłaty za zgłoszenie (dokonanej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim). O zachowaniu terminu zapłaty decyduje data uznania rachunku Organizatora.
W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać „MIXX 2023 pro forma nr: …………………. , ID kampanii:……………”.
Dane do przelewu opłaty za zgłoszenie:
Oddział Korporacyjny Warszawa mBank S.A. ul. Królewska 14 00-950 Warszawa
68-1140-1010-0000-4198-5300-1001
Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, ul. Puławska 39 lok.77, 02-508 Warszawa

5.15. Zgłaszający, którego Kampania została nominowana lub nagrodzona, jest zobowiązany do wniesienia opłaty za publikację w Casebooku IAB MIXX Awards 2023 w wysokości 500 zł netto + 23% VAT. Opłaty należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury, w terminie na niej wskazanym, wystawionej przez Organizatora po opublikowaniu katalogu – Casebooku IAB MIXX Awards 2023. Opłata jest wnoszona każdorazowo za każdą nominację lub nagrodę, jeśli dana Kampania została nominowana lub nagrodzona w kilku kategoriach. Materiały do Casebooka powinny zostać dostarczone do Organizatora przez nominowanych nie później niż w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia nominacji. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z publikacji Casebooka IAB MIXX Awards 2023. W takim przypadku Zgłaszający zostaje zwolniony z opłaty, o której mowa w tym punkcie.

5.16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem zgłoszenia ponosi Zgłaszający.

5.17. Zgłaszający, którego Kampania została nagrodzona, otrzyma jedną statuetkę w odpowiednim kolorze. Na wniosek Zgłaszającego Organizator wyprodukuje i przekaże Zgłaszającemu domówione statuetki za dodatkową opłatą.

5.18 Zgłaszającemu, który zostanie nominowany w co najmniej jednej z kategorii w Konkursie, Organizator umożliwi osobisty udział w Gali IAB MIXX Awards, na której Organizator rozda Nagrody w Konkursie. Dodatkowo za każdą kolejną nominację Zgłaszającemu przysługuje prawo do wyznaczenia jednej osoby, której Organizator umożliwi osobisty udział w Gali IAB MIXX Awards.

 1. JURY KONKURSOWE / KAPITUŁA KONKURSU. ZASADY PRACY JURY KONKURSOWEGO ORAZ KAPITUŁY KONKURSU 

6.1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Jury Konkursowe (dalej jako: „Jury Konkursowe”). Pełna lista członków Jury Konkursowego zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://www.mixx-awards.pl nie później niż na dzień przed rozpoczęciem głosowania w Etapie I. Jury Konkursowe dzieli się na Grupy Jurorskie (dalej jako: „Grupy Jurorskie”). Każda Grupa Jurorska dokonuje wyboru laureatów w określonych przypisanych danej Grupie kategoriach Konkursowych.

6.2. Organizator dąży do zachowania odpowiedniej reprezentacji w składzie Jury Konkursowego, polegającej na doborze na członków Jury Konkursowego odpowiednio przedstawicieli branży, tj. przedstawicieli agencji reklamowych, domów mediowych, reklamodawców i wydawców.

6.3. W Jury Konkursowym może zasiadać maksymalnie do 4 osób związanych z podmiotem z jednej grupy kapitałowej.

6.4. Co najmniej 1/3 członków Jury Konkursowego stanowią osoby pochodzące z otwartego naboru do Jury Konkursowego. Otwarty Nabór do Jury Konkursowego jest możliwy za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:https://forms.gle/Fppwkrnvy6vtJ8oK7 do 24 lipca 2023 r.. Weryfikacji zgłoszeń i wyboru członków Jury Konkursowego dokonuje Zarząd Organizatora.

6.5. Członek Jury Konkursowego może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie przez maksymalnie dwie (2) kadencje (może być członkiem Jury Konkursowego maksymalnie podczas dwóch edycji konkursu: „IAB MIXX Awards”). Po zachowaniu rocznej przerwy (1 kadencja) dana osoba może ponownie zostać Członkiem Jury zgodnie ze zdaniem poprzednim (tj. przez maksymalnie dwie kadencje). Kadencję rozumie się jako organizowany w danym roku coroczny konkurs „IAB MIXX Awards”. Oznacza to, że dwie kadencje to dwa coroczne konkursy „IAB MIXX Awards”.

6.6. Członkiem Jury Konkursowego może być wyłącznie osoba, która posiada wiedzę o rynku reklamowym, marketingowym, e-commerce, cyfrowym lub digitalowym w Polsce.

6.7. Na potrzeby wyboru laureatów Nagród za Dokonania Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, składającą się z laureatów nagrody „Człowiek Roku” z lat ubiegłych (z wyłączeniem laureata z roku 2012 – „polskich internautów”) i członków zarządu Organizatora. Pełna lista członków Kapituły Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://www.mixx-awards.pl przed dniem wyboru laureatów Nagród za Dokonania. Członkowie Kapituły Konkursu mają możliwość rezygnacji z udziału w Kapitule Konkursu. Rezygnacja z udziału w Kapitule Konkursu powinna zostać przekazana Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mixx@iab.org.pl w terminie wskazanym przez Organizatora.

6.8. Członek Jury Konkursowego jest wyłączony od głosowania dotyczącego Kampanii jeśli przez jakikolwiek czas w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do dnia głosowania, Zgłaszającym, Współzgłaszającym lub Klientem Kampanii jest osoba/podmiot:

 1. a) którym ten członek Jury Konkursowego kieruje/kierował, u którego pracuje/pracował,
 2. b) z którym ten członek Jury Konkursowego współpracuje/współpracował przy danej Kampanii,
 3. c) lub w inny sposób jest lub był związany z tą Kampanią.

6.9. Członek Jury Konkursowego jest wyłączony od głosowania dotyczącego Nagród za Dokonania na podstawie wyłączeń zastosowanych w ramach głosowania dotyczącego Kampanii zgodnie z punktem 6.8. Regulaminu.

6.10. Członek Kapituły jest wyłączony od głosowania na Kandydata w Nagrodach za Dokonania, jeśli przez jakikolwiek czas w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do dnia głosowania, tym Kandydatem jest osoba, z którą ten członek Kapituły jest/był związany zawodowo (w szczególności umową o pracę lub umową cywilnoprawną) bądź łączy go zażyłość prywatna (w szczególności pokrewieństwo lub powinowactwo).

6.11. Członek Jury Konkursowego lub Kapituły zostaje wyłączony z oceniania danej Kampanii lub Kandydata na swój wniosek złożony Organizatorowi, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności jego oceny wobec takiej Kampanii lub Kandydata, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punktach 6.8-6.10 Regulaminu. Organizator po upływie terminu zgłaszania Kampanii oraz po weryfikacji wniosków uzyskanych od członków Jury Konkursowego oraz Kapituły stworzy listę Kampanii i Kandydatów do Nagród za Dokonania, których dany członek Jury Konkursowego bądź Kapituły nie będzie mógł oceniać. Członkowie Jury Konkursowego i Kapituły wstrzymują się od głosu w sytuacjach opisanych w punktach 6.8-6.10. Regulaminu. Głos oddany przez Członka Jury Konkursowego lub Kapituły podlegającego wyłączeniu z głosowania lub oceniania na mocy punktów 6.8-6.10 Regulaminu jest nieważny.

6.12. Członkowie Jury Konkursowego i Kapituły Konkursu dokonują ocen samodzielnie. Organizator nie dopuszcza możliwości delegowania prac nad ocenami osobom trzecim.

6.13. Członkowie Jury Konkursowego i Kapituły Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji uzyskanych w procesie oceny Kampanii w Konkursie oraz zachowania w tajemnicy wyników głosowania do dnia ogłoszenia, tj. do momentu ogłoszenia wyników Konkursu podczas Gali IAB MIXX Awards.

 1. ZASADY PRACY JURY KONKURSOWEGO ORAZ KAPITUŁY KONKURSU. WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD. NAGRODY ZA NAJLEPSZE KAMPANIE

7.1. Jury Konkursowe ocenia Kampanie w czterech obszarach:

Obszar

Kryteria oceny

Strategia

W tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają zrozumienie potrzeb marketingowych reklamodawcy i strategię opracowaną do ich realizacji (uwzględniając wykorzystanie wyników badań, uzasadnienie wyboru narzędzi i kanałów mediowych, w tym także sposób integracji z mediami niedigitalowymi/nieinteraktywnymi).

Wykonanie i wykorzystanie mediów

W tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają sposób przeprowadzenia Kampanii, kreatywne wykorzystanie mediów podczas trwania Kampanii, procent budżetu Kampanii przeznaczony na media digitalowe/interaktywne, wykorzystanie możliwości technologicznych Internetu.

Rezultaty & ROI oraz realizacja założonych KPI

(ROI oceniane jest tylko w tych kategoriach, w których możliwe jest pozyskanie takich danych)
W tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają, czy Kampania doprowadziła do zmian, przyniosła rezultaty, czy jest na to dowód, jaki był wpływ Kampanii na osiągnięcie założonych celów biznesowych.

Kreacje reklamowe

W tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają zaangażowanie, unikatowe wykorzystanie mediów, copywriting, wartość artystyczną, spójność z całością Kampanii i umiejętne użycie technologii i innowacji.

7.2. Jury Konkursowe stosuje przy ocenie Kampanii pięciostopniową skalę ocen w każdym z obszarów wskazanych w punkcie 7.1. Regulaminu:

1

praca poniżej przeciętnej

2

praca przeciętna

3

praca dobra

4

praca bardzo dobra

5

praca wybitna

7.3. W ramach każdej kategorii Jury Konkursowe jest także zobowiązane do oceny prac z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumencie „Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie IAB MIXX Awards 2023”.

7.4. Głosowanie Jury Konkursowego jest dwuetapowe:
a) Etap I – głosowanie z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego, które odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora okresie. Jeśli dany członek Jury Konkursowego do dnia zakończenia głosowania nie odda głosu na wszystkie Kampanie przyznane mu do oceny, to oceny, które przyznał, nie zostaną uwzględnione w Konkursie, a członek zostanie usunięty ze składu Jury Konkursowego;
b) Etap II – dyskusja oraz głosowanie członków Jury Konkursowego podczas spotkań, które odbędą się w uzgodnionym terminie. Spotkania organizowane będą w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i czasie z grupą członków Jury Konkursowego głosujących w poszczególnych kategoriach w Etapie I;
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może z własnej inicjatywy lub na wniosek Jurorów przedłużyć czas trwania poszczególnych Etapów głosowania Jury Konkursowego.

7.5. Jedna Kampania może uzyskać nie więcej niż 20 punktów od jednego członka Jury Konkursowego. Finalna ocena, którą uzyskuje dana Kampania w Konkursie, jest średnią ocen uzyskanych od wszystkich członków Jury Konkursowego (suma wszystkich punktów podzielona przez liczbę biorących udział w głosowaniu członków Jury Konkursowego).

7.6. Głosowanie Jury Konkursowego w Etapie I odbędzie się z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego do głosowania udostępnianego przez Organizatora. Każdy członek Jury Konkursowego otrzyma indywidualny dostęp do systemu głosowania (dany członek Jury Konkursowego będzie oceniał wszystkie prace w danej kategorii, kategorie będą przypisywane poszczególnym członkom Jury Konkursowego przez Organizatora).

7.7. Po zakończeniu głosowań Jury Konkursowego w Etapie I, Organizator podliczy oceny przyznane poszczególnym Kampaniom i zatwierdzi listę ocen.

7.8. Po zatwierdzeniu listy ocen, Organizator poinformuje Jury Konkursowe, które Kampanie w każdej kategorii spośród wskazanych w punkcie 2.2. Regulaminu otrzymały najwyższą średnią ocen Jury Konkursowego (łączna liczba punktów przyznanych danej Kampanii podzielona przez liczbę członków Jury Konkursowego, którzy tę Kampanię oceniali) i jednocześnie otrzymały 55% pozytywnych wskazań (tj. uzyskały co najmniej 11 punktów). Jednocześnie Organizator wskaże Jury Konkursowemu 5 Kampanii w każdej kategorii, które zdobyły najwyższą średnią ocen Jury Konkursowego (tzw. wstępna nominacja).

7.9. Członkowie Jury Konkursowego dyskutują nad Kampaniami wskazanymi przez Organizatora zgodnie z pkt. 7.8. Regulaminu i w drodze głosowania (w ramach Etapu II) wybiorą ostatecznie spośród nich maksymalnie 5 nominacji w danej kategorii. Spośród nominowanych Kampanii Jury Konkursowe wybiera w ramach tajnego głosowania w każdej kategorii laureata (zwycięzcę):
a) Złotej Statuetki,
b) Srebrnej Statuetki,
c) Brązowej Statuetki.
Nominowane Kampanie, które nie otrzymały statuetki w kolorze złoto, srebro lub brąz, uzyskują status Kampanii Wyróżnionej (wyróżnienie) oraz statuetkę wyróżnienia w Konkursie.

7.10. Jury Konkursowe nie jest związane wstępnymi nominacjami, o których mowa w punkcie 7.8. Regulaminu. Finaliści, czyli Kampanie nominowane (wybrane w Etapie II przez Jury Konkursowe w drodze głosowania jako nominacje w danych kategoriach zgodnie z pkt. 7.9. Regulaminu), zostaną ogłoszone w terminie ustalonym przez Organizatora w kanałach komunikacji Organizatora. Zwycięzcy i wyróżnieni w Konkursie zostaną ogłoszeni podczas Gali IAB MIXX Awards.

7.11. Jury Konkursowe może zdecydować o przyznaniu więcej niż jednej statuetki danego koloru w danej kategorii lub o nieprzyznaniu statuetki w ogóle.

NAGRODA BEST IN SHOW
7.12. Tytuł „Best in Show” otrzyma Kampania, która uzyska najwięcej punktów za zdobyte nagrody, z zastrzeżeniem punktu 3.2. Regulaminu. Punktacja za nagrody wygląda następująco:

Nagroda

Punkty

Złoto

10

Srebro

7

Brąz

5

7.13. Laureat nagrody „Best in Show” zostanie ogłoszony i otrzyma statuetkę podczas Gali IAB MIXX Awards.

7.14. Laureat nagrody „Best in Show” ma możliwość zgłoszenia zwycięskiej kampanii w jednej z kategorii europejskiej edycji IAB MIXX Awards, a Organizator poniesie koszty takiego zgłoszenia.

NAGRODA ZA DOKONANIA
7.15. Wszystkie zgłoszone kandydatury w kategorii „Człowiek Roku” i „Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań” do Nagród za Dokonania (rozdział IV Regulaminu) zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu, natomiast w kategoriach „Agencja Roku”, „Dom Mediowy Roku” i „Reklamodawca Roku” zostaną ocenione przez Jury Konkursowe.

7.16. Głosowanie Kapituły Konkursu i Jury Konkursowego na laureatów Nagród za Dokonania w poszczególnych kategoriach odbędzie się w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i czasie.

7.17. Ocena w kategorii „Agencja Roku”, „Dom Mediowy” i „Reklamodawca Roku” składać się będzie z dwóch elementów:
a) 50% – głosowanie Jury Konkursowego
b) 50% – punkty uzyskane przez Agencję, Dom Mediowy lub Reklamodawcę (Klienta) za nagrodzone Kampanie w każdej z kategorii w konkursie na Najlepsze Kampanie według następującej punktacji:

za Nominację

2 punkty

za Brąz

5 punktów

za Srebro

7 punktów

za Złoto

10 punktów

za zdobycie tytułu Best in Show

12 punktów

7.18. Każdy Zgłaszający i Współzgłaszający daną Kampanię otrzyma punkty (w takiej samej liczbie) za nagrody lub nominacje w Konkursie na Najlepsze Kampanie.

7.19. Jury ma prawo nie przyznać w ogóle nagrody w danej kategorii. Za nieprzyznawaniem nagrody muszą głosować wszyscy obecni na obradach dotyczących Nagród za Dokonania. W przypadku remisu w kategoriach: „Agencja Roku”, „Dom Mediowy Roku”, „Reklamodawca Roku” decydującym głosem jest głos Jury.

7.20. Wybór Laureata nagrody „Człowiek Roku” i „Nagrody Specjalnej IAB za całokształt dokonań” dokonywany jest w drodze tajnego głosowania Kapituły Konkursu.

7.21. Kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać w ogóle nagród w kategoriach wymienionych w pkt. 7.20. Regulaminu. W przypadku remisu członkowie Kapituły Konkursu głosują ponownie, aż do wyboru Laureata nagród, o których mowa w punkcie 7.20. Regulaminu.

7.22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kapituły Konkursu, Organizator może przesunąć zgłoszenie Kandydata pomiędzy dwiema kategoriami: „Człowiek Roku” i „Nagroda Specjalna IAB za całokształt dokonań”. Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje poprzez uznanie przez Organizatora, że zgłoszenie, które pierwotnie zostało złożone w ramach jednej z dwóch wymienionych w zdaniu poprzednim kategorii, zostało dokonane dla drugiej z nich. Przykładowo: zgłoszenie dokonane w kategorii „Człowiek Roku” Organizator uzna za dokonane w ramach kategorii: „Nagroda Specjalna IAB za całokształt dokonań”.

7.23. Po zakończeniu głosowania Kapituły Konkursu i Jury Konkursowego, Organizator podliczy oceny przyznane poszczególnym kandydaturom i zatwierdzi listę ocen.

7.24. Nagrodę za Dokonania w postaci statuetki może otrzymać tylko jeden laureat w każdej z kategorii, o których mowa w pkt. 7.15. Regulaminu. Wartość Nagrody za Dokonania w kategoriach: „Człowiek Roku” i „Nagrody Specjalnej IAB za całokształt dokonań” (jednej statuetki) to 799,50 zł brutto.

7.25. Laureaci nagród za Dokonania zostaną ogłoszeni podczas Gali IAB MIXX Awards.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU 

8.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, a także reklamacje dotyczące Nagród uzyskanych w Konkursie (w zakresie ich uszkodzeń zewnętrznych lub ich niezgodności z wynikami Konkursu) mogą być zgłaszane drogą mailową na adres mixx@iab.org.plw czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, z dopiskiem “IAB MIXX Awards 2023 – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do skrzynki odbiorczej Organizatora.

8.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Zgłaszającemu.

8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia lub nazwę Zgłaszającego, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

8.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

8.5. Zgłaszający o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową  na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9.2. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na stronie Internetowej Konkursu pod adresem: https://www.mixx-awards.pl oraz w siedzibie Organizatora.

9.3. W przypadku awarii dedykowanego systemu komputerowego, która będzie uniemożliwiać lub poważnie utrudniać prowadzenie Konkursu (np. zgłaszanie prac konkursowych, prace Jury Konkursowego lub prace Kapituły Konkursu), Organizator może zdecydować o możliwości podejmowania tych czynności w innej formie (np. zgłoszeniach mailowych bądź papierowych, mailowym głosowaniu Jury Konkursowego lub Kapituły Konkursu). Organizator będzie przekazywał stosowne informacje poprzez Stronę Internetową Konkursu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może zarządzić głosowanie Kapituły Konkursu, a także czynności, o których mowa w pkt 7.4. lit. b) oraz 7.16 Regulaminu w formie e-mailowej lub online z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się m.in. sytuację, gdy na posiedzeniu Kapituły Konkursy nie ma kworum (tj. obecnych jest mniej niż 50 % członków Kapituły Konkursu, którzy potwierdzili swój udział), a także gdy z powodu Siły Wyższej niemożliwe lub utrudnione jest zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania wraz z głosowaniem.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem jednak, że nie pogarsza to sytuacji Zgłaszających. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej na Stronie Internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych Organizatora:
a) w odniesieniu do zmiany harmonogramu Konkursu – poprzez wydłużenie terminu na dostarczanie zgłoszeń – do ostatniego dnia wynikającego z aktualnego harmonogramu Konkursu;
b) w pozostałych przypadkach – co najmniej na 3 dni przed datą wejścia zmiany w życie.

9.5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak: działanie Siły Wyższej, trwanie stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, wydanie przez właściwe władze zakazu przeprowadzania imprez, poważny kryzys ekonomiczny w gospodarce, a także w sytuacji, gdy organizacja Konkursu z przyczyn ekonomicznych (np. niska liczba zgłoszeń), będzie nieopłacalna, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu nie może mieć wpływu na prawa nabyte przez Zgłaszających na podstawie Regulaminu do dnia odwołania Konkursu. Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na Stronie Internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

9.6. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia, Zgłaszających i Współzgłaszających, którzy są osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa (administrator danych osobowych).  Zasady przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia, Zgłaszających i Współzgłaszających przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska jest określony w załączniku „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dokonujących zgłoszenia w ramach IAB MIXX Awards 2023”, który stanowi integralną część Regulaminu.

9.7. W przypadku, gdy osoba dokonująca zgłoszenia do udziału w Konkursie zamieszcza w zgłoszeniu informacje stanowiące dane osobowe innych osób, odpowiedzialnych za zgłaszaną Kampanię lub z nią związanych, zobowiązana jest, przed złożeniem zgłoszenia, zapoznać te osoby z zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanych w Załączniku: „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dokonujących zgłoszenia w ramach IAB MIXX Awards 2023”.

9.8. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki do Regulaminu: 

 1. a) Załącznik nr 1 – „Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie IAB MIXX Awards 2023”;
 2. b) Załącznik nr 2 – “Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dokonujących zgłoszenia w ramach IAB MIXX Awards 2023”.

9.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „IAB MIXX Awards 2023”

WYTYCZNE DO ZGŁASZANIA PRAC W KONKURSIE IAB MIXX AWARDS 2023

WYTYCZNE DO ZGŁASZANIA PRAC W KONKURSIE IAB MIXX AWARDS 2023

Poniższy dokument określa zasady opracowania zgłoszenia Kampanii w poszczególnych kategoriach konkursowych.

Ogólne wytyczne do zgłaszania Kampanii:

 • Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko Kampanie, które były emitowane na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2023. emisja zgłoszonych Kampanii mogła rozpocząć się przed 1 kwietnia 2022 r. lub skończyć po 30 czerwca 2023 r., jednakże w każdym przypadku zasadnicza część komunikacji związanej z Kampanią musiała być prowadzona w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Opis Kampanii wraz z wynikami powinien odnosić się tylko do tego okresu.
 • Zgłaszający powinien oświadczyć, że uzyskał wszelkie niezbędne zgody wszystkich osób uczestniczących w realizacji Kampanii na jej zgłoszenie do Konkursu (w tym również do części za Dokonania), jak również zgodę podmiotu, który posiada prawa autorskie do Kampanii lub jej elementów oraz zgodę na publikację one pagera i opisu kampanii po zakończeniu Konkursu na stronie mixx-awards.pl i w Casebooku.
 • Każda Kampania zgłoszona do Konkursu musi wykorzystywać przynajmniej jeden z digitalowych kanałów komunikacji lub być ich kombinacją.
 • Do Konkursu nie można zgłosić Kampanii, które w poprzednich edycjach IAB MIXX Awards otrzymały już nominację lub nagrodę.
 • Przy przygotowywaniu zgłoszenia do danej kategorii prosimy o zastosowanie się do wskazówek opisanych poniżej.

Ogólne wytyczne do przygotowania opisu Kampanii: 

Każdy opis Kampanii powinien być przygotowany pod kątem kategorii, w której jest zgłaszany.
W szczególności należy podkreślić te elementy, które są ważne przy ocenie Kampanii w danej kategorii.

Ważnym wymogiem dotyczącym opisu Kampanii jest to, aby opis był konkretny i rzeczowy – sugerujemy ograniczenie liczby przymiotników na rzecz faktów oraz cyfr (opis nie powinien mieć charakteru notki PR). Dokument powinien dostarczyć Jurorom konkretnych informacji umożliwiających ocenę realizacji wyznaczonych przez Klienta celów marketingowych i biznesowych.

Jury oceni zgłoszone Kampanie w czterech obszarach: strategia, wykonanie i wykorzystanie mediów, kreacja i efektywność.

Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym każda Kampania biorąca udział w Konkursie powinna zawierać następujące informacje:

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 • Kategoria – kategorię, w której jest zgłaszana Kampania należy wybrać z rozwijanego menu (wykaz kategorii z ich opisami znajduje się na końcu niniejszego dokumentu).
  Prace zgłoszone w jednej kategorii, można zgłaszać ponownie w innych kategoriach.  Kampanie zgłoszone w kategorii „MIXX for Good Purpose” jako jedyne nie mogą ponownie być zgłoszone w innych kategoriach.
 • Nazwa Kampanii – (max. 60 znaków ze spacjami) tytuł, który zostanie zarejestrowany jako nazwa Kampanii, będzie używany w przebiegu Konkursu (w całym procesie oceny, podczas wszystkich podsumowań oraz Gali IAB MIXX Awards i zostanie umieszczony na statuetce, wyróżnieniach i w Casebooku IAB MIXX Awards 2023). Tytuł powinien być jasny i czytelny dla Jury, prosimy nie podawać tytułów i haseł rozpoznawalnych tylko dla agencji lub klienta.
 • Czas trwania Kampanii– podany czas trwania Kampanii powinien być okresem, do którego odnoszą się podane w zgłoszeniu założenia i rezultaty. Jeśli opisywana Kampania była częścią większej Kampanii lub jej etapem, należy to wyraźnie zaznaczyć w uwagach oraz w sekcji rezultaty/realizacja oraz sekcji media mix). Zgłoszone mogą zostać tylko Kampanie, które były emitowane na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 Emisja zgłoszonych Kampanii mogła rozpocząć się przed 1 kwietnia 2022 r. lub skończyć po 30 czerwca 2023 r., jednakże w każdym przypadku zasadnicza część komunikacji związanej z Kampanią musiała być prowadzona w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
 • Budżet Kampanii – budżet Kampanii należy wybrać z rozwijanego menu. Powinien to być budżet mediowy/promocyjny netto Kampanii, do którego odnoszą się podane w zgłoszeniu założenia i rezultaty. Opcjonalna informacja o budżecie produkcyjnym może zostać zawarta w polu Rezultaty, ROI & realizacja założonych KPI.
 • Klient, dla którego została zrealizowana Kampania – nazwa Klienta, dla którego realizowana była Kampania. Podana nazwa Klienta będzie używana w kolejnych etapach konkursu, a w przypadku nominacji lub nagrody będzie widniała na statuetkach, wyróżnieniach i w Casebooku IAB MIXX Awards 2023. Jeśli kampanie realizowane dla danego Klienta zdobędą nominacje lub nagrody, Klient ten może zakwalifikować się do Konkursu za Dokonania w kategorii Reklamodawca Roku.
 • Marka, dla której została zrealizowana Kampania – wskazanie Marki lub produktu jest opcjonalne.
 • Dane osoby dokonującej zgłoszenia – (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) – dane osoby odpowiedzialnej za dokonanie zgłoszenia, z którą Organizator będzie w kontakcie w trakcie przebiegu konkursu.
 • Zgłaszający – nazwa Zgłaszającego, która będzie używana w kolejnych etapach Konkursu, zostanie podana na pierwszym miejscu w przypadku nominacji lub nagrody i będzie widniała w podanym brzmieniu na statuetkach, wyróżnieniach i w Casebooku IAB MIXX Awards 2023. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest brand reklamowy, należy podać nazwę tego brandu.
 • Dane Zgłaszającego – tj. przedsiębiorcy, który dokonuje zgłoszenia Kampanii do udziału w Konkursie – nazwa z uwzględnieniem formy prawnej, adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy), numer NIP.
 • Współzgłaszający – nazwy podmiotów, które współtworzyły Kampanię. Nazwy te będą używane w następnych etapach Konkursu, będą wymienione w podanej podczas zgłoszenia kolejności w przypadku nominacji lub nagrody oraz będą widniały w podanym brzmieniu na statuetkach, wyróżnieniach i w Casebooku IAB MIXX Awards 2023.
 • Profil – dla podmiotów podanych w polach Zgłaszający oraz Współzgłszający należy dodatkowo określić ich profil: „agencja” lub „dom mediowy” lub „nie dotyczy”. Oznaczenie profilu jest niezbędne do prawidłowego przypisania punktów za nominacje i nagrody Kampanii w Konkursie na najlepsze Kampanie oraz kwalifikacji agencji i domów mediowych do Konkursu za Dokonania.
 • Dane do faktury – nazwa podmiotu z uwzględnieniem formy prawnej, adres, numer NIP.
 • Zespół – kluczowi członkowie zespołu przygotowującego zgłaszaną Kampanię.

OPIS KAMPANII 

 • Dlaczego Kampania powinna wygrać w tej kategorii – należy podać krótkie uzasadnienie (maksymalnie 3 argumenty), dlaczego zgłaszany projekt powinien zostać doceniony w danej kategorii.
 • Koncepcja Kampanii – konieczne jest poinformowanie, czy Kampania jest oryginalnym pomysłem czy adaptacją globalnej Kampanii lub innego projektu. Jury docenia dobrze przygotowane adaptacje.
 • Cel – (max. 300 znaków ze spacjami) w tym punkcie cele powinny zostać wyrażone zgodnie z koncepcją SMART, zawierać kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI) oraz planowany ROI.
 • Wyzwanie – (max. 2000 znaków ze spacjami) w tym punkcie powinny zostać opisane:
  1. otoczenie rynkowe, pozycja marki i sytuacja na tle konkurencji (benchmarki, bariery) oraz wyzwania, jakie z nich wynikają,
  2. założenia Kampanii i potrzeby biznesowe klienta,
  3. grupa docelowa – precyzyjna informacja o grupie docelowej, do której kierowana jest Kampania. W opisie należy uwzględnić czynniki demograficzne, kulturowe i psychologiczne, które pomogą w zrozumieniu i właściwej interpretacji, dlaczego właśnie ta grupa była celem działań i co wpłynęło na taki wybór.
 • Strategia – (max. 2000 znaków ze spacjami) przedstawiając strategię, należy opisać wszystko, co pozwoli jurorom zrozumieć i ocenić decyzje oraz wybrane kierunki działania. Istotne jest opisanie insightu, który stał się podstawą realizowanej strategii oraz warto zawrzeć informacje, jak obrana idea kreatywna odpowiedziała na wyzwania strategiczne i w jaki sposób wpłynęła na wywołanie założonych zachowań konsumentów.

SPOSÓB REALIZACJI 

 • Kreacja – (max. 1500 znaków ze spacjami) opis kreacji powinien przekonać jury o jej unikalności, wskazać spójność marki z założeniami Kampanii, wybraną ideą komunikacyjną i strategiczną. Zalecane jest uzasadnienie, dlaczego przygotowana egzekucja kreatywna była najlepszym możliwym sposobem komunikacji obranej big idea. Można zwrócić uwagę na rzeczy najistotniejsze i takie, które mogą nie być oczywiste podczas oglądania materiałów kreatywnych, a o których prezentację prosimy w dodatkowych materiałach.
 • Media mix – (max. 1500 znaków ze spacjami) w tym punkcie należy wyraźnie zaznaczyć podział budżetu na poszczególne kanały komunikacyjne ze szczególnie dokładnym opisem części digitalowej. Jaki procent budżetu był przeznaczony na działania digitalowe? Jak podzielony był budżet w ramach digitalu? Jeśli budżet został skierowany tylko do kanałów digitalowych także prosimy o wyraźne opisanie tego w tym punkcie. Jeśli w komunikacji zostały wykorzystane media własne, klienta lub partnerów oraz inne dodatkowe aktywności mogące wpłynąć na rezultaty również należy to opisać. Należy podać argumenty świadczące o tym, że dobrane kanały komunikacji były optymalnie dobrane dla wskazanej w założeniach grupy docelowej i w jaki sposób wsparły realizację przyjętej strategii komunikacji.
 • Innowacje – (max. 1000 znaków ze spacjami) opis innowacji nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak w projekcie zostały zastosowane innowacje, to opisanie ich daje możliwość zaprezentowania a na czym polegała ich przełomowa rola.
 • Rezultaty, ROI & realizacja założonych KPI – (max. 1500 znaków ze spacjami) Jury będzie oceniało rezultaty Kampanii w stosunku do zaplanowanych i podanych w polach „Cel” i „Wyzwanie” wskaźników (KPI) – wpływ Kampanii na sprzedaż, wizerunek, zmianę zachowań konsumentów. Dlatego zgłoszenie powinno być spójne pod względem opisywanych celów/założeń i rezultatów, np.: planowanego ROI do uzyskanego ROI (opisz sposób wyliczenia ROI). Należy podać wyniki badań potwierdzających efekty Kampanii. Pomocne będzie wskazanie benchmarków – porównanie otrzymanych wskaźników z danymi rynkowymi w danej kategorii (np.: CTR uzyskany + jako benchmark do porównania średni CTR dla kategorii/narzędzia), sposób optymalizacji Kampanii etc.
 • One Pager – w materiale należy przedstawić najważniejsze i najciekawsze informacje dotyczące Kampanii w formie graficznej.
  Ogólne wytyczne:
  – jednostronicowy plik PDF,
  – format 16:9,
  – orientacja pozioma,
  – materiał powinien być opracowany w języku polskim, zawierać informację o celach, realizacji i rezultatach Kampanii,
  – waga pliku do 30 MB.
  Uwaga: bez załadowania grafiki „one pager” kampania nie zarejestruje się poprawnie w systemie zgłoszeń!
 • Film – opcjonalnie można dołączyć krótki film prezentujący Kampanię. Ogólne wytyczne: format MP4 z kodekiem h.264, waga do 100 MB, rozdzielczość HD lub full HD.
 • Dodatkowe materiały– (max. 300 znaków ze spacjami) opcjonalnie można podać link do strony lub stron, na których Jurorzy będą mogli zapoznać się z egzekucją Kampanii, materiałami kreatywnymi, filmem prezentującym Kampanię i wszelkimi dodatkowymi materiałami wspierającymi proces oceny Kampanii.

LIMITY ZNAKÓW W ZGŁOSZENIU

IAB MIXX Awards – zawartość zgłoszenia

* Oznacza pole obowiązkowe

LIMIT ZNAKÓW ZE SPACJAMI

Dane osoby dokonującej Zgłoszenia*

Kategoria*

Nazwa Kampanii*

60

Data rozpoczęcia Kampanii*

Data zakończenia Kampanii*

Uwagi do czasu trwania Kampanii

Budżet Kampanii*

Klient, dla którego została zrealizowana Kampania*

Marka, dla której została zrealizowana Kampania

Dane zgłaszającego

Zgłaszający*

Profil zgłaszającego*

Dane zgłaszającego*

Współzgłaszający

Profil Współzgłaszającego

Zespół*

Dane do faktury*

Opis Kampanii

Dlaczego Kampania powinna wygrać w tej kategorii*

300

Koncepcja Kampanii realizowana na podstawie*

Cel*

300

Wyzwanie*

2000

Strategia*

2000

Sposób realizacji

Kreacja*

1500

Media mix*

1500

Innowacje (opcjonalnie)

1000

Rezultaty, ROI & realizacja założonych KPI*

1500

One Pager*

Materiał wideo (opcjonalnie)

Materiały dodatkowe (opcjonalnie)

300

 

KATEGORIE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE KAMPANIE IAB MIXX AWARDS 2023

KATEGORIA

OPIS

Artificial Intelligence

W tej kategorii poszukujemy kampanii, które wykorzystują zastosowania Artificial Intelligence do obszaru komunikacji z konsumentem. Chodzi zwłaszcza o działania budujące dodatkową wartość dla marek i ich klientów w zakresie: domen AI, machine learningu, segmentowania grup odbiorców, targetowania, hiperuatomatyzacji, a także wykorzystania rozwiązań text-to-image, text-to-video, text-to-audio, text-to-text, text-to-motion, text-to-code, audio-to-text, image-to-text, audio-to-audio, brain-to-text. Doceniamy niestandardowe użycia AI: nastawione zarówno na efektywność, jak i dające konsumentom ciekawe lub wartościowe doświadczenia.

Best Use of Social Media

W tej kategorii nagradzamy innowacyjne/niestandardowe podejście do działań w mediach społecznościowych – zarówno komunikacyjne, jak i sprzedażowe. Doceniać będziemy działania marek na poszczególnych platformach, a także wszelkie inne formy angażowania internautów.

Brand Awareness and Positioning

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, których celem jest zbudowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie. Kampanie wykorzystują wiele kanałów komunikacji, przede wszystkim digital, do prowadzenia zintegrowanych działań reklamowych. Kanał Digital powinien stanowić główną oś komunikacji.

(D)oceniamy spójność i synergię prowadzonych działań, które mogą dotyczyć zarówno nowych marek, jak również ożywienia i repozycjonowania tych już istniejących. W rezultacie działania powinny dać wyraźnie lepszy efekt niż suma różnych działań prowadzonych w różnych kanałach.

Commerce

W tej kategorii nagradzamy kampanie, które w innowacyjny sposób podchodzą do zakupów cyfrowych, oferując kupującemu (B2C bądź B2B) wyjątkowe doświadczenie zakupowe. W szczególności szukamy rozwiązań, które wprowadzają nowe doświadczenia zakupowe w kanałach cyfrowych (online i mobile), nowe modele biznesowe tworzące unikalną wartość dla konsumenta, optymalizację ścieżki konsumenta zwiększającą jego zaangażowanie jak i działania łączące rozwiązania cyfrowe ze sprzedażą offline. Kampanie powinny mieć udokumentowane wyniki: bądź to w zwiększonej sprzedaży, bądź w ulepszonym doświadczeniu zakupowym użytkownika.

Consumer Experience

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, w których doświadczenie konsumenta jest kluczowym elementem działań Kampanii, na którym zbudowano całą koncepcję. Może to być kampania, usługa, produkt. Doceniamy rozwiązania ponadprzeciętnie wykorzystujące specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając klientowi/użytkownikowi doświadczenia, których nie sposób zbudować w kontakcie poprzez inne media. W tej kategorii zgłoszenia mogą obejmować każdy etap ścieżki klient– – obsługa klienta, UX, user experience.

Content Marketing

W tej kategorii poszukujemy Kampanii, w których kluczowym obszarem komunikacji z konsumentem są działania content marketingowe. Szczególnie zależy nam na takich Kampaniach, gdzie pomysł contentowy osadzony był na insightach konsumenckich i w sposób zintegrowany kształtował komunikację we wszystkich punktach styku. (D)oceniamy umiejętność tworzenia angażującej historii, warsztat copywriterski, wartość artystyczną oraz spójność z całością Kampanii, jak również stopień dopasowania treści do odbiorcy i personalizację contentu, które przekładają się na skuteczną realizację celów. Ważna jest dla nas nie tylko jakość contentu, ale też jego umiejętna dystrybucja i promocja.

Data Driven & Precision Marketing

W tej kategorii szukamy Kampanii, których idea jest nierozerwalnie połączona z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich interpretacji. (D)oceniamy spersonalizowanie komunikacji, wykorzystanie danych oraz technologii do poprawy efektywności. Kampania z wykorzystaniem danych może służyć zarówno budowanie wizerunku jak i sprzedaż– – kluczowe jest kreatywne wykorzystanie danych.

Digital Public Relations

W tej kategorii szukamy Kampanii z obszaru public relations, które zostały zrealizowane w przestrzeni online (zgodnie z definicją PR, są to działania wygenerowane w sposób organiczny, nieodpłatny; nie zalicza się tutaj np. reklamy, advertoriali, płatnych publikacji SEO z linkami zwrotnymi). Zgłoszony projekt powinien ukierunkowany być na budowanie dotarcia do grup docelowych marki w przestrzeni online na wszystkich etapach ścieżki zakupowej (budowanie świadomości, wizerunku, wsparcie sprzedaży), stanowić strategiczną całość i współgrać w sposób synergiczny z pozostałymi działaniami marki online.

Games & eSport

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które wykorzystały gry lub e-sport w komunikacji skierowanej do grupy docelowej (graczy). Mogą to być zarówno Kampanie, które potraktowały gaming jako nośnik lub kontekst komunikacji, czy stworzyły dedykowaną grę, jak również takie, w efekcie których marka wzbogaciła swoją obecną ofertę o pozycje skierowane do graczy. (D)oceniamy dopasowanie komunikacji do grupy docelowej graczy, umiejętność wykorzystania gier i e-sportu w niestandardowy sposób (np. nie tylko advergaming), a także precyzyjność, poprawność metodologiczną danych oraz istotność biznesową efektów.

Innovation Solution

W tej kategorii nagradzamy rozwiązania, produkty oraz technologie wykraczające poza powszechnie stosowane w Polsce modele działań w digital marketingu. Innowacja może dotyczyć w szczególności: testowania nowych rozwiązań, podejścia do tworzenia kreacji czy wykorzystania i tworzenia technologii, planowania strategii oraz mediów. D(oceniamy) nie tylko innowacyjność realizacji, ale także dopasowanie do strategii działań online i realizację założonych dla niej celów.

Launch

W tej kategorii nagradzamy działania komunikacyjne towarzyszące wprowadzeniu na rynek nowego produktu, usługi, marki, rozwiązań, technologii. (D)oceniamy nośność idei, spójne wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz efekt zmierzony odpowiednio dla danego celu.

Limited Budget

W tej kategorii szukamy sprytnych Kampanii, w których liczy się pomysł, a nie budżet. Czekamy zarówno na pomysły, które w niebanalny sposób zostały zaadaptowane na cyfrowych punktach styku konsumenta z marką, jak i na projekty, które przy wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz eksperymentalnych rozwiązań i technologii, trafiały w punkt przy ograniczonym budżecie.

Budżet całej Kampanii  nie może przekraczać 50.000,00 zł netto, aby dana Kampania mogła zostać rozpatrywana w ramach tej kategorii w Konkursie.

MIXX for Good Purpose

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które inspirują do działań altruistycznych lub zmiany zachowania w imię wyższego dobra. Takie, które realizują cele o znaczeniu społecznym. Do tej kategorii zapraszamy działania pro – bono, kreacje zrealizowane w imieniu organizacji non-profit i agend rządowych, jak również akcje CSR i edukacyjne prowadzone przez biznes. Uwaga: Kampanie zgłoszone w tej kategorii nie mogą być zgłaszane równolegle w innych kategoriach.

Offline Digitizing

W tej kategorii poszukujemy innowacyjnych kampanii łączących świat offline i online. Szukamy rozwiązań, w których oba światy zostały umiejętnie i efektywnie połączone. (D)ocenimy kreatywne kampanie i rozwiązania techniczne, w których w angażujący i skuteczny sposób oba kanały wzajemnie się przenikały.

Online Marketing with Influencer

Influencer to osoba mająca wpływ na swoją społeczność (niezależnie od jej wielkości) poprzez treści publikowane na swoich profilach social media lub w cyfrowych platformach dystrybucji treści. Na potrzeby konkursu przez Influencera rozumiemy osobę, dla której jest to obecnie jej główny lub dominujący obszar działalności. W kategorii Online Marketing with Influencer szukamy Kampanii, w których kluczowym elementem był właśnie udział Influencera. Bez współpracy z nim marka nie osiągnęłaby założonych KPI a cała Kampania nie miałaby sensu.

Performance Marketing

W tej kategorii szukamy Kampanii, których celem jest wygenerowanie akcji takiej jak sprzedaż lub inny rodzaj konwersji, w tym: Kampanii wykorzystujących mechanizmy marketingu w wyszukiwarkach, e-mail marketing, pozycjonowanie, reklamę kontekstową, remarketing oraz wszelkie narzędzia wsparcia sprzedaży, np. marketing automation. W tej kategorii kreację oceniamy pod względem jej skuteczności w sprzedaży.